banner_kerk1.jpg
joomla responsive menu free

 

Beste gemeenteleden,

• De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats in zes diensten: drie diensten op zondag 28 maart en drie diensten op zondag 25 april. Op zondag 21 maart is er voorbereiding gehouden op het H. Avondmaal. Ook op zondag 18 april is er een voorbereidingsdienst.   
• Op 25 april zal drie maal het H. Avondmaal bediend worden. In de morgendienst na een korte preek en het lezen van het formulier. In de middag- en avonddienst vindt opnieuw de bediening van het H. Avondmaal plaats met een korte preek. In de avonddienst wordt de nabetrachting gehouden.
• Voor de drie diensten op 25 april worden de gemeenteleden per wijk uitgenodigd. De indeling hiervan is als volgt:

Zondag 25 april:
  9.30 uur: wijk 4, 9 en 10
13.30 uur: wijk 11 en 12
18.30 uur: wijk 8 en 14

We willen als kerkenraad ook nadrukkelijk aangeven, het te respecteren als mensen die behoren tot een risicogroep niet in de kerk zullen zijn of aan het avondmaal zullen deelnemen. Het kan ook zijn dat u liever niet komt vanwege andere corona-gereleteerde redenen. Laten we als gemeente om Christus wil, zoeken naar eenheid, naar onderlinge liefde en naar de verheerlijking van onze grote Koning en Heiland.
• Wilt u aan de bediening deelnemen, dan vragen we u om zoveel mogelijk plaats te nemen aan één van de uiteinden van een bank.
• De tafel zal zoals gebruikelijk staan aangericht. De zitplaatsen rond de tafel zijn wel gewijzigd om te voldoen aan de anderhalve meter regel.  Bij de avondmaalstafel staan stoelen. Verder zijn er plaatsen in de voorste ouderlingen- en diakenbanken en de voorste banken van zij- en middengedeelte. Er kunnen per tafel ca. 20 gasten aangaan.
• De  gemeenteleden zitten in  de 3 vakken. De dominee zal eerst de mensen in het linkervak uitnodigen (vanuit de dominee gezien), te beginnen met de mensen die vooraan in het vak zitten. Daarna zal hij de mensen uit het middengedeelte uitnodigen en als laatste de mensen in het rechtervak.
Soms kan het nodig zijn dat de dominee zich tijdens de nodiging richt op een bepaald gedeelte van de banken of dat hij aangeeft hoeveel plaatsen er nog over zijn. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk naar de tafel komen.
• Aan avondmaalgangers wordt nadrukkelijk gevraagd elkaar niet te passeren en rustig op elkaar te wachten. U wordt gevraagd hierin goed de anderhalve meter in acht te nemen. We verzoeken u uw mondkapje voor te doen totdat u plaatsneemt en dit geldt ook voor het verlaten van de avondmaalstafel. Voor ouderen en mensen die slechter ter been zijn, adviseren wij om bij aanvang zo ver mogelijk vóór in de kerk plaats te nemen.
• Bij de opening van de tafel zal de dominee het brood breken en de wijn in de beker inschenken.
Het brood wordt op schalen rondgedeeld door de dominee.
De wijn wordt, in kleine bekertjes, rondgedeeld door de diakenen. De wijn is van tevoren ingeschonken in kleine bekertjes. U kunt hieruit drinken direct nadat u het bekertje gekregen hebt.
• De lege bekertjes worden na de bediening weer opgehaald door de diakenen.
• De dominee sluit iedere tafel af met het opgeven van een psalmvers, wat gezongen wordt door de voorzangers.
• Iedereen verlaat rustig en achter elkaar de tafel om terug te gaan naar zijn/haar zitplaats.
• Er staan geen offerbekers op de tafels. U kunt voor uw Avondmaalsgift gebruik maken van het rekeningnummer van de diaconie.
• De dienst wordt via de livestream uitgezonden; de opnames daarvan worden op maandag verwijderd. De audio-opnames kunnen wel nageluisterd of gedownload worden.
• De camera blijft tijdens de bediening gericht op het middelste gedeelte van de kansel, zodat de dominee en het Avondmaalsstel zichtbaar blijven. De avondmaalgangers komen niet in beeld. In verband hiermee kan de middelste plaats in de voorste bank niet bezet worden.
• De ouderlingen nemen deel aan de bediening in de dienst waarin hun gezin aanwezig is.
• We hebben als kerkenraad de overtuiging het Heilig Avondmaal te kunnen houden zonder afbreuk te doen aan de Bijbelse principes van het Heilig Avondmaal. Daarvoor moeten we wel de bovenstaande veiligheidsregels in acht nemen. De wijze waarop we nu het Heilig Avondmaal hopen te houden is tijdelijk van aard en noodzakelijkerwijs afgestemd op de huidige tijd waarin het coronavirus nog aanwezig is. We hopen en bidden zo spoedig mogelijk weer op de ons zo vertrouwde wijze het Avondmaal te kunnen vieren.

We wensen u en jou van harte een gezegende Avondmaalstijd toe.

De kerkenraad