banner_kerk2.jpg
joomla responsive menu free

 Laatste update 29 mei

Beste gemeenteleden,

            

We kunnen u meedelen dat vandaag (vrijdag) alle pinksterfolders + bloemen al opgehaald zijn!
Het is dus niet nodig meer om zaterdag 30 mei nog langs te komen bij Ichthus Flowers.
We zijn erg blij dat dit zo goed verlopen is en dat zo velen hierbij geholpen hebben.
Hartelijk dank!

De evangelisatiecommissie

 


Jezus’ hemelvaart staat beschreven in Daniël 7: “… en zie, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen Zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen, en zij deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem werd gegeven heerschappij en eer, en het Koninkrijk”. Met gejuich en bazuingeschal werd Jezus in de hemel ontvangen door engelen en gezaligden.
Ook op aarde was er tegelijkertijd die vreugde: “…en zij keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap”.

J.C. Ryle zegt over het nut van Christus’ hemelvaart het volgende:

“Als Christus niet was gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren, dan had de Heilige Geest zeker niet met bijzondere kracht op de Pinksterdag kunnen komen en Zijn velerlei gaven aan de Kerk kunnen geven. Het mag dan voor ons een geheim zijn, maar er bestond in de eeuwige raad van God een verband tussen de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Als Christus lichamelijk bij de discipelen was gebleven, kon Hij niet op meer dan één plaats tegelijk zijn. De aanwezigheid van de Geest Die Hij zond, kan iedere plaats vervullen waar gelovigen samenzijn in Zijn naam, in elk deel van de wereld.

Als Christus op de aarde was gebleven en niet was opgevaren ten hemel, zou Hij voor Zijn volk niet op zo'n volkomen manier Hogepriester hebben kunnen zijn, als Hij na Zijn hemelvaart is geworden. Hij ging weg om aan de rechterhand van God te zitten en om voor ons in een verheerlijkte menselijke natuur te verschijnen, als onze Voorspraak bij de Vader.

Tenslotte, als Christus altijd lichamelijk bij Zijn discipelen was gebleven, zou er veel minder ruimte voor de oefening van hun geloof en vertrouwen zijn geweest, dan er was toen Hij weggegaan was. Hun genadegaven zouden niet bij zoveel gelegenheden tot eer van God hebben kunnen dienen. En de macht van God in de wereld zou door het volbrengen van Zijn kracht in hun zwakheid niet zo duidelijk aan de wereld zijn getoond”.

                          God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

 

We vragen u om uw bijdrage voor de collectes over te maken op de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL03 RABO 0375 0059 78
Diaconie: NL67 RABO 0375 0474 09

Iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf boodschappen te doen of te laten doen kan dit via "Moerkapellenaren helpen elkaar" regelen.
U dient uw boodschappenlijstje via de mail of telefonisch in bij Rien Zwemer. Dit kan dagelijks tot 16.00 uur. Vrijwilligers verpakken dit in kartonnen dozen in de winkel van de Plus en bezorgen deze aan huis bij de voordeur.
Afrekenen doet u met een mobiel pinapparaat bij de deur, contant geld is niet mogelijk vanwege besmettingsgevaar. Omdat het online bestellen bij de Plus niet meer mogelijk is vanwege overbelasting is gekozen voor deze oplossing in overleg met de eigenaar van de Plus.

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad