banner_kerk5.jpg
joomla responsive menu free

Alles behalve liefde of enkel liefde ...

"Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief."
Lukas 7:47

De Heere Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër. Waarom wil Simon de Zaligmaker zo dichtbij hebben? Aan zijn tafel? Uit het Bijbelgedeelte (Lukas 7:36 - 50) blijkt dat het alles behalve liefde is wat hem dreef. En dan komt zomaar die vrouw binnenlopen. Niet ongebruikelijk in het Oosten, maar nu is het bijzonder pijnlijk. Want ze staat bekend als een zondares. Dat zijn we toch allemaal, zondaren en zondaressen? Ja, maar uit het Schriftgedeelte blijkt dat het een publieke vrouw is. Een vrouw die aan de zonde haar brood heeft verdiend. Waarom wil zij dichtbij Jezus zijn? Uit enkel liefde! En al kunnen de stekende blikken van de gasten haar wel wegkijken, ze ziet niemand dan Jezus alleen. Ze gaat achter Hem staan, Die aanligt aan de tafel van Simon en weent. Warme tranen van diepe zondesmart rollen op Jezus voeten. Wellicht wat verschrikt droogt ze met haar lange haren Zijn voeten af, kust zelfs die voeten en giet er kostbare zalf over uit. Deze naamloze vrouw zegt helemaal niets, maar haar daden zeggen genoeg.
Simon, de gastheer denkt: zie je wel, nu blijkt wie Jezus is! Als Hij een profeet was, zou Hij het nooit hebben toegelaten. Simon begrijpt er niets van. Als je geen schuld voelt, geen zondelast denkt te hebben, heb je ook deze Zaligmaker niet nodig.
Jezus neemt het woord en vertelt de gelijkenis van twee schuldenaars. De schuld van de één is tien keer groter dan die van de ander. En toch is er een overeenkomst: beiden hebben geen penning om te betalen. De geldschieter scheldt beiden de schuld vrij. Wie zal nu het meest dankbaar zijn? Wie zal de schuldeiser het meest liefhebben? 't Is geen moeilijke vraag en Simon geeft antwoord. Wel zegt Jezus: 'Ziet gij deze vrouw?' Simon heeft haar nog geen blik waardig gekeurd, maar nu wordt ze vergeleken met zijn handelen! ‘U hebt Mij geen enkel eerbewijs toegebracht. Geen welkomstgroet, geen voetwassing en geen druppel olie op het hoofd. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten gewassen, gekust en gezalfd.’
Enkel liefde, ook in het onderwijs van de Heere Jezus. Jezus had kunnen zeggen: ‘Simon, je hebt nog nooit gezien hoe zondig jij bent en daarom heb jij geen echte Zaligmaker nodig.’ Deze vrouw heeft iets gezien van haar zondige leven en heeft wel een Zaligmaker nodig. Je staat op één lijn met die slechte vrouw. Zij kan haar schuld niet betalen, maar jij ook niet.
Wat een liefde schuilt er in dit onderwijs! De liefdeloze Simon wordt onderwezen door de liefdevolle Zaligmaker. Jezus heeft die vrouw tot Zich getrokken met de koorden van Zijn liefde. Maar meer, want Hij zegt: 'Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.’ We moeten de woorden zo uitleggen: deze vrouw met haar vele zonden heeft vergeving ontvangen en daarom heeft zij veel lief. De liefde die ze komt betuigen, is het bewijs dat Hij haar eerst liefgehad heeft. En aan het adres van Simon wil het dit zeggen: 'U hebt Mij helemaal niet lief, dus is u blijkbaar nog niets vergeven. Simon, je weet nog niet wat vergeving is ...’
Lezer, lezeres, hoe is het in ons hart? Alles behalve liefde tot de Heere? Dan hebben we nog nooit onze zondelast gezien en nog nooit een Zaligmaker nodig gehad. Of is het zoals deze vrouw enkel liefde? Ze is heengegaan in vrede. Haar geloof heeft haar behouden en haar vele zonden zijn haar vergeven. En misschien heeft het gezongen in haar hart:
God heb ik lief; want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ds. B. Labee

 
Eerder verschenen meditaties:

Meditatie Schrijver Kerkbode 

Alles behalve liefde of enkel liefde ... - Ds. B. Labee - 06 - 2019
De regenboog - Ds. C. van Ruitenburg - 05 - 2019
David en Bathseba - Ds. W. Harinck - 04 - 2019
Gij zijt de Christus! - Ds. J.W. Verweij - 03 - 2019
Nogmaals de oorlogen van David - Ds. W. Harinck - 02 - 2019
De weg des Heeren - Ds. L. Terlouw - 01 - 2019
Zonlicht voor vrezenden - Ds. G.W.S. Mulder - 22 - 2018
Een woord uit het hart - Ds. B. van der Heiden - 21 - 2018
De verwondering van Mefiboseth - Ds. W. Harinck - 20 - 2018
De gesloten deur - Ds. J. Driessen - 19 - 2018
David doet weldadigheid aan Mefiboseth (2) - Ds. W. Harinck - 18 - 2018
Maar zo wie Zijn Woord bewaart - Ds. M. Golverdingen - 17 - 2018
De dierbaarheid van Christus - Ds. J.B. Zippro  - 16 - 2018
David doet weldadigheid aan Mefiboseth (1) - Ds. W. Harinck - 15 - 2018
Reizen - Ds. D.W. Tuinier - 14 - 2018
Een laatste groet - Ds. W. Harinck - 13 - 2018
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding - Ds. J. van Rijswijk - 12 - 2018
De oorlogen van David - Ds. W. Harinck - 11 - 2018
De Trooster - Ds. W. Silfhout - 10 - 2018
Predikt het Evangelie aan alle creaturen - Ds. W. Visscher - 09 - 2018
Ware nederigheid - Ds. W. Harinck - 08 - 2018
Een nieuw begin - Ds. J.S. van der Net  - 07 - 2018
Het verlangen van David om voor de Heere een huis te bouwen - Ds. W. Harinck - 06 - 2018
Een wenende Jezus - Ds. A.B. van der Heiden - 05 - 2018
Ik ben de goede Herder - Ds. H. Paul - 04 - 2018
David haalt de ark naar Sion - Ds. W. Harinck - 03 - 2018
Gekomen en niet aangenomen - Ds. C.G. Vreugdenhil - 02 - 2018
Alle dingen nieuw - Ds. D. Rietdijk - 01 - 2018
Jezus Christus is de Eeuwige - Ds. W. Haricnk - 22 - 2017
Immanuël - Dr. H.F.Kohlbrugge - 21 - 2017
Soli Deo Gloria - Ds. W. Harinck - 20 - 2017
Uit genade zalig - Ds. D.W. Tuinier - 19 - 2017
Solus Christus - Ds. W. Harinck - 18 - 2017
De stilte na de storm - Ds. R. Kattenberg - 17 - 2017
Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. - Ds. J.J. Tanis - 16 - 2017
Sola Scriptura - Ds. W. Harinck - 15 - 2017
Door Zijn striemen is ons genezing geworden. - Ds. C. Harinck - 14 - 2017
Sola Gratia - Ds. W. Harinck - 13 - 2017
Goddelijk onderzoek - Ds. J.J. van Eckeveld - 12 - 2017
Sola fide - Ds. W. Harinck - 11 - 2017
Hemelvaart - Ds. W. Silfhout - 10 - 2017
Eén ding - Ds. L. Terlouw - 09 - 2017
De verovering van Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 08 - 2017
De kraaiende haan - Ds. D.W. Tuinier - 07 - 2017
De dood van Isboseth - Ds. W. Harinck - 06 - 2017
Ik heb grotelijks begeerd ... - Ds. J.M. Kleppe - 05 - 2017
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, O HEERE! - Ds. A. Moerkerken - 04 - 2017
De les uit de dood van Abner - Ds. W. Harinck - 03 - 2017
Verzocht - Ds. K. Boeder - 02 - 2017
De poorten der hel - Ds. H. Paul - 01 - 2017
De Christus van het Kerstfeest - Ds. W. Harinck - 22 - 2016
Een toegerust volk - Ds. H. Hofman jr. - 21 - 2016
Een aanhoudende strijd - Ds. W. Harinck - 20 - 2016
Geliefden, moet ge zeggen: 'ik heb veel' of moogt ge zeggen: 'ik heb alles'? - Ds. J. Mijnders - 19 - 2016
David koning over Juda - Ds. W. Harinck - 18 - 2016
Misgunde genade - Ds. M.J. van Gelder - 17 - 2016
David ontvangt het bericht van de dood van Saul en Jonathan - Ds. W. Harinck - 16 - 2016
De gelijkenis van het zuurdesem - Ds. R.A.M. Visser - 15 - 2016
De dood van Saul - Ds. W. Harinck - 14 - 2016
Wat zoekt u? - Ds. L. Terlouw - 13 - 2016
De zending van Gods heil - Ds. J. Driessen - 12 - 2016
Op eigen wegen krijg je God tegen - Ds. H.A. van Zetten  - 11 - 2016
Davids buit - Ds. W. Harinck - 10 - 2016
Het werk van de Geest van Pinksteren - Ds. J.M. Kleppe - 09 - 2016
Hemelvaart - Ds. A.B. van der Heiden - 08 - 2016
Het geheim van de ware sterkte (2) - Ds. W. Harinck - 07 - 2016
De opstanding - Ds. J. Schipper - 06 - 2016
Biddag in de lijdenstijd - Ds. P. Mulder - 05 - 2016
Het geheim van de ware sterkte (1) - Ds. W. Harinck - 04 - 2016
Nu niet - aanstonds! - Ds. A. Vergunst - 03 - 2016
David en de Filistijnen - Ds. W. Harinck - 02 - 2016
Nieuwjaar - Ds. J. Driessen - 01 - 2016
Het Koningschap van de Messias - Ds. W. Harinck - 22 - 2015
De sterke Verlosser - Ds. A.F. Honkoop - 21 - 2015
Saul te Endor - Ds. W. Harinck - 20 - 2015
Vervulling - Ds. G.W.S. Mulder - 19 - 2015
David in het land van de Filistijnen - Ds W. Harinck - 18 - 2015
Mijn tijden zijn in Uw hand - Ds. H. Paul - 17 - 2015
Vrees en ongeloof - Ds. W. Harinck - 16 - 2015
Zichzelven voor mij overgegeven - Ds. D. Rietdijk - 15 - 2015
Klaar voor de toekomst? - Ds. W. Harinck - 14 - 2015
Op reis - Ds. M. Karens - 13 - 2015
De laatste kans voor Saul (2) - Ds. W. Harinck - 12 - 2015
Het geluid van de Heilige Geest - Ds. J. van Haaren - 11 - 2015
De Geest maakt levend - Ds. W. Harinck - 10 - 2015
Opgevaren in de hoogte - Ds. J.B.Zippro - 09 - 2015
De laatste kans voor Saul (1) - Ds. W. Harinck - 08 - 2015
Ik en gij - Ds. A. Schot - 07 - 2015
Christus de Hoeksteen - Ds. W. Harinck - 06 - 2015
Alles uit handen geven - Ds. A. Karens - 05 - 2015
Is Hij voor u ook het leven? - Ds. A. Bac - 04 - 2015
David tot inkeer gebracht - Ds. W. Harinck - 03 - 2015
Alleen dóór Hem zalig - Ds. A. Moerkerken - 02 - 2015
Een gebed tot de HEERE aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. D. W. Tuinier - 01 - 2015
Christus is Vrede - Ds. W. Harinck - 21 - 2014
Verwachting - Ds. J.B. Zippro - 20 - 2014
De wijsheid van Abigaïl - Ds. W. Harinck - 19 - 2014
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden - Ds. A.J. Gunst - 18 - 2014
De dwaasheid van Nabal - Ds. W. Harinck - 17 - 2014
Gods grote daden - Ds. R.A.M. Visser - 16 - 2014
Jehovah is Koning - Ds. C. Harinck - 15 - 2014
De scholen beginnen weer - Ds. M.J. van Gelder - 14 - 2014
Davids getuigen en Sauls erkennen - Ds. W. Harinck - 13 - 2014
Heilig leven voor God - Ds. J.J. Tanis - 12 - 2014
David spaart het leven van Saul - Ds. W. Harinck - 11 - 2014
Vervuld met de Heilige Geest - Ds. J. van Vliet - 10 - 2014
Evangelie voor Jeruzalemse zondaren - Ds. W. Harinck - 09 - 2014
Goddelijke bewaring - Ds. W. Harinck - 08 - 2014
Christus, het Leven - Ds. F. Harinck - 07 - 2014
Berusting en Hoop - Ds. W. Harinck - 06 - 2014
Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 05 - 2014
Geloofstrouw en geloofsverwondering - Ds. C.G. Vreugdenhil - 04 - 2014
In de spelonk van Adullam - Ds. W. Harinck - 03 - 2014
Jezus ontvangt de zondaars - Ds. D.W. Tuinier - 02 - 2014
De vlucht naar Egypte - Ds. A. Elshout - 01 - 2014
De grootheid van Christus - Ds. W. Harinck - 20 - 2013
Christus' komst in het vlees - Ds. J. van Haaren - 19 - 2013
Het spoor bijster - Ds. W. Harinck - 18 - 2013
Dankdag - Ds. A. Moerkerken - 17 - 2013
Hervorming - Ds. W. Harinck - 16 - 2013
Herfst - Ds. H. Hofman - 15 - 2013
'k Zal gedenken ... - Ds. W. Harinck - 14 - 2013
Inscherpen - Ds. D.W. Tuinier - 13 - 2013
Genoeg - Ds. H. Paul - 12 - 2013
Davids vlucht - Ds. W. Harinck - 11 - 2013
Het eerste, ware gebed van Saulus - Ds. A. Vermeij - 10 - 2013
Ware vriendschap - Ds. W. Harinck - 09 - 2013
Een biddende gemeente - Ds. H. Hofman sr. - 08 - 2013
Houd in gedachtenis... - Ds. A. Elshout - 07 - 2013
David en Goliath (3) - Ds. W. Harinck - 06 - 2013
Christus voorzegt Zijn kruisdood - Ds. Chr. van der Poel - 05 - 2013
Bidden - Ds. P. Mulder - 04 - 2013
David en Goliath (2) - Ds. W. Harinck - 03 - 2013
David en Goliath (1) - Ds. W. Harinck - 02 - 2013
Onze tijden zijn in Gods hand - Ds. J.J. van Eckeveld - 01 - 2013
De Messias en Zijn werk - Ds. W. Harinck - 21 - 2012
Advent: Hij komt! - Ds. J.J. van Eckeveld - 20 - 2012
David speelt voor Saul op de harp - Ds. W. Harinck - 19 - 2012
Geleend goed - Ds. C. Harinck - 18 - 2012
De zalving van David - Ds. W. Harinck - 17 - 2012
Gods verrassend verkiezen - Ds. W. Harinck - 16 - 2012
Het goud van Scheba - Ds. J. Driessen - 15 - 2012
En hij is een vriend Gods genaamd - Ds. G. Clements - 14 - 2012
Horen en spreken - Ds. W. Harinck - 13 - 2012
Uitgaan... - Ds. W. Harinck - 12 - 2012
Gebed der gemeente - Ds. E. Bakker - 11 - 2012
Aan de vrucht wordt de boom gekend - Ds. H. Paul - 10 - 2012
De Geest van Christus uitgezonden in het hart - Ds. W. Harinck - 09 - 2012
Van de opstanding hang alles af - Matthew Henry - 08 - 2012
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit… - Ds. R. Boogaard - 06 - 2012
Jezus' opgaan naar Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 05 - 2012
Deze ellendige riep, en de Heere hoorde - Ds. G.J. van Aalst - 04 - 2012
Het Zelfgetuigenis van Jezus - Ds. W. Harinck - 03 - 2012
Een indringende vraag - Ds. W. Visscher - 15 - 2011
Een oude maar niet verouderde zonde - Ds. W. Harinck - 14 - 2011
Want Ik ben niet gekomen om te roepenrechtvaardigen,
maar zondaars tot bekering
- Ds. H. Paul - 13 - 2011
Gods onmisbare zegen - Ds. W. Harinck - 12 - 2011
De Geest maakt zondaren vrij - Ds. W. Harinck - 11 - 2011
Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus - Ds. H. Hofman Sr. - 10 - 2011
Een opdracht van de Koning - Ds. J. Driessen - 09 - 2011
Naar de Schriften - Ds. W. Harinck - 08 - 2011
Goede Vrijdag - Pasen - John Bunyan - 07 - 2011
De bewogenheid van Jezus - Ds. W. Harinck - 06 - 2011
De verlossing van een elendige - Ds. J.B. Zippro - 05 - 2011
Het geluk van het volk dat de Heere tot zijn God heeft. - Ds. W. Harinck - 04 - 2011
Hij moet wassen, maar ik minder worden. - Ds. K. de Gier - 02 - 2011
Een indringende vraag aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. W. Harinck - 01 - 2011
Het evangelie van Jezus Christus - Ds. W. Harinck - 21 - 2010
Arm geworden – ook voor u, voor jou? - Ds. J. Driessen - 20 - 2010
Licht - Ds. W. Visscher - 19 - 2010
Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd - Ds. W. Harinck - 18 - 2010
Jeugdige Godsvrucht! - Ds. W. Harinck - 17 - 2010
Geloofshonger en geloofsijver - Ds. C.G. Vreugdenhil - 16 - 2010
Schuilen bij God - Ds. W. Harinck - 15 - 2010
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ... - Ds. G.J.N. Moens - 14 - 2010
De les van de mieren - Ds. W. Harinck - 13 - 2010
De verkondiging van de goede boodschap - Ds. W. Harinck - 12 - 2010
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop - Ds. J. van Haaren - 11 - 2010
De raad van Gamaliël - Ds. G. Beens - 10 - 2010
De andere Trooster - Ds. J. Driessen - 09 - 2010
De levensles van de Levensvorst - Ds. G.J. van Aalst - 08 - 2010
Een boodschap voor mensen die zichzelf moeten afschrijven - Ds. A.B. van der Heiden - 07 - 2010
Zoekt de dingen, die boven zijn - Ds. H. Paul - 06 - 2010
Ga in uw binnenkamer - Ds. A. Vergunst - 05 - 2010
Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 04 - 2010
Verhoging van de Zoon des mensen - Ds. A. Bac - 03 - 2010
Hij moet wassen, maar ik minder worden - Ds. K. de Gier - 02 - 2010
Een gepaste nieuwjaarsbede - Ds. B. van der Heiden - 01 - 2010
Want Uw Licht komt - Ds. M.J. van Gelder - 21 - 2009
De volheid des tijds - J.C. Philpot - 20 - 2009
Christus' komst - Ds. A. Schot - 19 - 2009
Maar één…? - Ds. L. Terlouw - 18 - 2009
Ons leven - Ds. A. Bac - 17 - 2009
Worden als een kind - Ds. P. Melis - 16 - 2009
Droefheid naar God - Ds. A.B. van der Heiden - 15 - 2009
Weer naar school - Ds. A. Moerkerken - 14 - 2009
De verloren zoon - Ds. J. van Haaren - 13 - 2009
Bijna bewogen - Ds. H. Paul - 12 - 2009
Pinksteren - Ds. J.B. Zippro - 11 - 2009
Zegenende handen - Ds. D.W. Tuinier - 10 - 2009
De Trooster - Ds. W. Visscher - 9 - 2009
Opstanding - Ds. J.M. Kleppe - 8 - 2009
De liefdegeur in de gemeente onder het kruis - Ds. C.G. Vreugdenhil - 7 - 2009
Het Brood des levens - Ds. G.J.N. Moens - 6 - 2009