kerk_001.jpg

Jongeren Activiteiten Banner

Binnenkort

 • di 03 okt. (19:45 - )
  Lidmatencatechisatie
 • vr 06 okt. (15:30 - 20:30)
  Jaarlijkse verkoping georganiseerd door de vrouwenvereniging.
 • za 07 okt. (11:00 - 12:00)
  Doopzitting
 • do 26 okt. (19:30 - )
  Reformatieherdenking
 • wo 01 nov. (08:00 - 17:00)
  Dankdag
 • zo 10 dec. (09:30 - )
  Diensten H. Avondmaal 2017/18
 • Meditatie

  Sola Gratia

  "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave."
  Efeze 2:8

  Het levenswerk van Maarten Luther bestond uit lesgeven, vertalen en vooral preken. Toen een student Luther vroeg om een goede homiletische handleiding, antwoordde hij: ‘Ten eerste moet je leren de kansel op te gaan, ten tweede er een poosje op te blijven staan en ten derde moet je leren er ook weer af te komen.’ De student was eerst boos, maar later begreep hij beter.
  De prediking van Luther is Paulinisch. Steeds vanuit de kern: de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. In elke preek klinkt het ‘sola gratia’, alleen door genade, zoals bij Paulus in Efeze 2:8: ‘want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.’

  Uit genade
  In donkere kleuren wordt de doodstaat van de mens getekend: ‘dood door de misdaden en zonden.’ Wat krijgen die woorden een diepe ernst wanneer we zien en bedenken wat de dood is. Een mens buiten God en zonder Christus is een dode. In onze diepe val in Adam zijn we van God afgevallen. De band met God is verbroken. Zo zijn wij in de dood terecht gekomen. Paulus doelt hier op de geestelijke dood. Ook al ademt, ziet, voelt, hoort en tast een mens, maar geestelijk is hij dood. De gevallen mens is doelmisser, loopt constant naast het pad des levens. Is als een blind paard dat naar de afgrond rent. Is op weg naar het graf en de eeuwige dood. Dat is voor altijd gescheiden van God, in de eeuwige nacht, de rampzaligheid. Wij missen het ware, echte leven omdat wij God verlaten hebben. En wie God verlaat, houdt de dood over. De reformator Calvijn zegt: ‘wij worden allen dood geboren en leven dood.’ De zuigkracht van de wereld, de zonde, het eigen ik, heeft ons in de greep.
  Dat is nu juist onze dood: God missen, van God weg leven, naar Hem niet zoeken en vragen. De overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, hanteert het dirigeerstokje in ons hart en leven. God rekent ons allen onder de kinderen van de ongehoorzaamheid. Met heel de wereld liggen wij op één grote hoop en zijn verdoemelijk voor God. Wie door de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn bestaan voor God, gaat zien en gevoelen wat Paulus hier schrijft: ‘en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen’ (vers 3). Ook al hebben we altijd op het paadje van de kerk gelopen, zijn we onze opvoeding trouw gebleven en weten we precies waar het in de Reformatie om ging en staan we uit overtuiging in deze traditie.
  Door het ontdekkende werk van Gods Geest gaan we de werkelijkheid, onze schuld en verlorenheid zien. Dat we kinderen des toorns zijn, het leven missen en middenin de dood liggen. We leren persoonlijk de donkere kant van Efeze 2 kennen.
  Dan keert het om! ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid…’ (vers 4, 5). Er is genade! Paulus brengt zalig worden helemaal terug tot Gods genade (vers 8). Genade, dat is krijgen wat je niet verdient en niet krijgen wat je wel had verdiend. Het is genade om genade te ontvangen. Dat is zalig worden uit het geloof. Want geloof is geen prestatie, geen verdienste. Het is genade, Gods gave! Daar horen lege handen bij, bedelaarshanden.

  Alleen genade
  We zien hier ook dat ‘sola gratia’ nauw samenhangt met ‘sola fide’. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Paulus schrijft: ‘alle mensen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is’ (Romeinen 3:23, 24).
  Genade is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Wat een wonder dat er genade voor verloren zondaren is. Zoals het geloof staat tegenover de goede werken, zo staat de genade tegenover de verdienste. Genade is uit de aard der zaak vrije genade. Als er in de mens iets verdienstelijks zou zijn, dan zou genade geen genade meer zijn. Daarom staat de prediking van de genade ook altijd tegen de donkere achtergrond van de volstrekte verdorvenheid en verlorenheid van de mens. Als zonde geen zonde is, kan genade geen genade zijn. Daarom wijst Paulus zo nadrukkelijk in Efeze 2 op het donkere eertijds van de Efeziërs.
  Luther heeft in zijn eigen hart en leven deze verlorenheid ontdekt. De weg die Rome leerde bracht hem geen stap verder. Hij biechtte, bad, zocht bemiddeling van 21 heiligen, drie voor elke dag van de week. Hij ging het klooster in om heel zijn leven aan God en godsdienst te besteden. Het monnikendom was immers de wijkplaats tot verkrijgen van eeuwig heil. Geen mogelijkheid van zelfonderzoek liet hij ongebruikt. Maar hij vond geen rust! Hij greep de gelegenheid met twee handen aan om naar Rome te reizen en de heilige plaatsen te bezoeken. Maar hij kwam er geen stap verder mee. Zo moest Luther leren dat genade echt pure, vrije genade is.
  De Reformatie heeft tegenover Rome de gedachte afgewezen dat de mens de genade een eindje tegemoet zou moeten komen met zijn goede werken. Of dat de Heere op allerlei manieren uitgelokt zou moeten worden om genade te betonen. Op uiterst bevrijdende wijze is het volle accent gelegd op de genade. Romeinen 11:6: ‘En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.’
  Deze genade is uit God. Uit de verdiensten van Christus. Toegepast door de Heilige Geest. Hier is God de God van volkomen zaligheid. Hij is altijd de Eerste. God zoekt de mens en dan pas en van daaruit gaat de mens God zoeken! Dat is niet alleen afsnijdend, maar tegelijkertijd ook bevrijdend.
  Wat betekent deze belijdenis van het ‘sola gratia’ voor u, jou? De reformatie bracht de soevereiniteit van God weer in het Bijbelse licht. God en mens zijn geen compagnons die tot een akkoord moeten komen. Of erger nog: God die afhankelijk van de mens wordt gemaakt. Dat Zijn genade stil staat, niet werken kan, als wij niet willen.
  Het wonder is dat God verlorenen zoekt. Dat Hij vraagt naar degenen die naar Hem niet vragen. Dat Hij door Zijn alles overwinnende genade gewillig maakt om uit genade zalig te worden. Dan stemt de geredde en getrooste zondaar er hartelijk mee in: ‘het is Gods gave!’
  Genade maakt bescheiden en ootmoedig. Deze leer en beleving maakt van ons geen grote, parmantige christenen. Hier kan alleen Christus groot zijn. Onze theologie wordt dan die van Luther, dat is de theologia crucis! Het belijden van ‘sola gratia’ leidt niet tot lijdelijkheid. Maar tot lijdzaamheid, dat is volharding in waken en bidden wat uitloopt op de roem in God: uit genade zalig worden!

  Ds. W. Harinck

   


  Eerder verschenen meditaties:

  Meditatie Schrijver Kerkbode 

  Sola Gratia - Ds. W. Harinck - 13 - 2017
  Goddelijk onderzoek - Ds. J.J. van Eckeveld - 12 - 2017
  Sola fide - Ds. W. Harinck - 11 - 2017
  Hemelvaart - Ds. W. Silfhout - 10 - 2017
  Eén ding - Ds. L. Terlouw - 09 - 2017
  De verovering van Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 08 - 2017
  De kraaiende haan - Ds. D.W. Tuinier - 07 - 2017
  De dood van Isboseth - Ds. W. Harinck - 06 - 2017
  Ik heb grotelijks begeerd ... - Ds. J.M. Kleppe - 05 - 2017
  Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, O HEERE! - Ds. A. Moerkerken - 04 - 2017
  De les uit de dood van Abner - Ds. W. Harinck - 03 - 2017
  Verzocht - Ds. K. Boeder - 02 - 2017
  De poorten der hel - Ds. H. Paul - 01 - 2017
  De Christus van het Kerstfeest - Ds. W. Harinck - 22 - 2016
  Een toegerust volk - Ds. H. Hofman jr. - 21 - 2016
  Een aanhoudende strijd - Ds. W. Harinck - 20 - 2016
  Geliefden, moet ge zeggen: 'ik heb veel' of moogt ge zeggen: 'ik heb alles'? - Ds. J. Mijnders - 19 - 2016
  David koning over Juda - Ds. W. Harinck - 18 - 2016
  Misgunde genade - Ds. M.J. van Gelder - 17 - 2016
  David ontvangt het bericht van de dood van Saul en Jonathan - Ds. W. Harinck - 16 - 2016
  De gelijkenis van het zuurdesem - Ds. R.A.M. Visser - 15 - 2016
  De dood van Saul - Ds. W. Harinck - 14 - 2016
  Wat zoekt u? - Ds. L. Terlouw - 13 - 2016
  De zending van Gods heil - Ds. J. Driessen - 12 - 2016
  Op eigen wegen krijg je God tegen - Ds. H.A. van Zetten  - 11 - 2016
  Davids buit - Ds. W. Harinck - 10 - 2016
  Het werk van de Geest van Pinksteren - Ds. J.M. Kleppe - 09 - 2016
  Hemelvaart - Ds. A.B. van der Heiden - 08 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (2) - Ds. W. Harinck - 07 - 2016
  De opstanding - Ds. J. Schipper - 06 - 2016
  Biddag in de lijdenstijd - Ds. P. Mulder - 05 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (1) - Ds. W. Harinck - 04 - 2016
  Nu niet - aanstonds! - Ds. A. Vergunst - 03 - 2016
  David en de Filistijnen - Ds. W. Harinck - 02 - 2016
  Nieuwjaar - Ds. J. Driessen - 01 - 2016
  Het Koningschap van de Messias - Ds. W. Harinck - 22 - 2015
  De sterke Verlosser - Ds. A.F. Honkoop - 21 - 2015
  Saul te Endor - Ds. W. Harinck - 20 - 2015
  Vervulling - Ds. G.W.S. Mulder - 19 - 2015
  David in het land van de Filistijnen - Ds W. Harinck - 18 - 2015
  Mijn tijden zijn in Uw hand - Ds. H. Paul - 17 - 2015
  Vrees en ongeloof - Ds. W. Harinck - 16 - 2015
  Zichzelven voor mij overgegeven - Ds. D. Rietdijk - 15 - 2015
  Klaar voor de toekomst? - Ds. W. Harinck - 14 - 2015
  Op reis - Ds. M. Karens - 13 - 2015
  De laatste kans voor Saul (2) - Ds. W. Harinck - 12 - 2015
  Het geluid van de Heilige Geest - Ds. J. van Haaren - 11 - 2015
  De Geest maakt levend - Ds. W. Harinck - 10 - 2015
  Opgevaren in de hoogte - Ds. J.B.Zippro - 09 - 2015
  De laatste kans voor Saul (1) - Ds. W. Harinck - 08 - 2015
  Ik en gij - Ds. A. Schot - 07 - 2015
  Christus de Hoeksteen - Ds. W. Harinck - 06 - 2015
  Alles uit handen geven - Ds. A. Karens - 05 - 2015
  Is Hij voor u ook het leven? - Ds. A. Bac - 04 - 2015
  David tot inkeer gebracht - Ds. W. Harinck - 03 - 2015
  Alleen dóór Hem zalig - Ds. A. Moerkerken - 02 - 2015
  Een gebed tot de HEERE aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. D. W. Tuinier - 01 - 2015
  Christus is Vrede - Ds. W. Harinck - 21 - 2014
  Verwachting - Ds. J.B. Zippro - 20 - 2014
  De wijsheid van Abigaïl - Ds. W. Harinck - 19 - 2014
  Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden - Ds. A.J. Gunst - 18 - 2014
  De dwaasheid van Nabal - Ds. W. Harinck - 17 - 2014
  Gods grote daden - Ds. R.A.M. Visser - 16 - 2014
  Jehovah is Koning - Ds. C. Harinck - 15 - 2014
  De scholen beginnen weer - Ds. M.J. van Gelder - 14 - 2014
  Davids getuigen en Sauls erkennen - Ds. W. Harinck - 13 - 2014
  Heilig leven voor God - Ds. J.J. Tanis - 12 - 2014
  David spaart het leven van Saul - Ds. W. Harinck - 11 - 2014
  Vervuld met de Heilige Geest - Ds. J. van Vliet - 10 - 2014
  Evangelie voor Jeruzalemse zondaren - Ds. W. Harinck - 09 - 2014
  Goddelijke bewaring - Ds. W. Harinck - 08 - 2014
  Christus, het Leven - Ds. F. Harinck - 07 - 2014
  Berusting en Hoop - Ds. W. Harinck - 06 - 2014
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 05 - 2014
  Geloofstrouw en geloofsverwondering - Ds. C.G. Vreugdenhil - 04 - 2014
  In de spelonk van Adullam - Ds. W. Harinck - 03 - 2014
  Jezus ontvangt de zondaars - Ds. D.W. Tuinier - 02 - 2014
  De vlucht naar Egypte - Ds. A. Elshout - 01 - 2014
  De grootheid van Christus - Ds. W. Harinck - 20 - 2013
  Christus' komst in het vlees - Ds. J. van Haaren - 19 - 2013
  Het spoor bijster - Ds. W. Harinck - 18 - 2013
  Dankdag - Ds. A. Moerkerken - 17 - 2013
  Hervorming - Ds. W. Harinck - 16 - 2013
  Herfst - Ds. H. Hofman - 15 - 2013
  'k Zal gedenken ... - Ds. W. Harinck - 14 - 2013
  Inscherpen - Ds. D.W. Tuinier - 13 - 2013
  Genoeg - Ds. H. Paul - 12 - 2013
  Davids vlucht - Ds. W. Harinck - 11 - 2013
  Het eerste, ware gebed van Saulus - Ds. A. Vermeij - 10 - 2013
  Ware vriendschap - Ds. W. Harinck - 09 - 2013
  Een biddende gemeente - Ds. H. Hofman sr. - 08 - 2013
  Houd in gedachtenis... - Ds. A. Elshout - 07 - 2013
  David en Goliath (3) - Ds. W. Harinck - 06 - 2013
  Christus voorzegt Zijn kruisdood - Ds. Chr. van der Poel - 05 - 2013
  Bidden - Ds. P. Mulder - 04 - 2013
  David en Goliath (2) - Ds. W. Harinck - 03 - 2013
  David en Goliath (1) - Ds. W. Harinck - 02 - 2013
  Onze tijden zijn in Gods hand - Ds. J.J. van Eckeveld - 01 - 2013
  De Messias en Zijn werk - Ds. W. Harinck - 21 - 2012
  Advent: Hij komt! - Ds. J.J. van Eckeveld - 20 - 2012
  David speelt voor Saul op de harp - Ds. W. Harinck - 19 - 2012
  Geleend goed - Ds. C. Harinck - 18 - 2012
  De zalving van David - Ds. W. Harinck - 17 - 2012
  Gods verrassend verkiezen - Ds. W. Harinck - 16 - 2012
  Het goud van Scheba - Ds. J. Driessen - 15 - 2012
  En hij is een vriend Gods genaamd - Ds. G. Clements - 14 - 2012
  Horen en spreken - Ds. W. Harinck - 13 - 2012
  Uitgaan... - Ds. W. Harinck - 12 - 2012
  Gebed der gemeente - Ds. E. Bakker - 11 - 2012
  Aan de vrucht wordt de boom gekend - Ds. H. Paul - 10 - 2012
  De Geest van Christus uitgezonden in het hart - Ds. W. Harinck - 09 - 2012
  Van de opstanding hang alles af - Matthew Henry - 08 - 2012
  Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit… - Ds. R. Boogaard - 06 - 2012
  Jezus' opgaan naar Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 05 - 2012
  Deze ellendige riep, en de Heere hoorde - Ds. G.J. van Aalst - 04 - 2012
  Het Zelfgetuigenis van Jezus - Ds. W. Harinck - 03 - 2012
  Een indringende vraag - Ds. W. Visscher - 15 - 2011
  Een oude maar niet verouderde zonde - Ds. W. Harinck - 14 - 2011
  Want Ik ben niet gekomen om te roepenrechtvaardigen,
  maar zondaars tot bekering
  - Ds. H. Paul - 13 - 2011
  Gods onmisbare zegen - Ds. W. Harinck - 12 - 2011
  De Geest maakt zondaren vrij - Ds. W. Harinck - 11 - 2011
  Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus - Ds. H. Hofman Sr. - 10 - 2011
  Een opdracht van de Koning - Ds. J. Driessen - 09 - 2011
  Naar de Schriften - Ds. W. Harinck - 08 - 2011
  Goede Vrijdag - Pasen - John Bunyan - 07 - 2011
  De bewogenheid van Jezus - Ds. W. Harinck - 06 - 2011
  De verlossing van een elendige - Ds. J.B. Zippro - 05 - 2011
  Het geluk van het volk dat de Heere tot zijn God heeft. - Ds. W. Harinck - 04 - 2011
  Hij moet wassen, maar ik minder worden. - Ds. K. de Gier - 02 - 2011
  Een indringende vraag aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. W. Harinck - 01 - 2011
  Het evangelie van Jezus Christus - Ds. W. Harinck - 21 - 2010
  Arm geworden – ook voor u, voor jou? - Ds. J. Driessen - 20 - 2010
  Licht - Ds. W. Visscher - 19 - 2010
  Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd - Ds. W. Harinck - 18 - 2010
  Jeugdige Godsvrucht! - Ds. W. Harinck - 17 - 2010
  Geloofshonger en geloofsijver - Ds. C.G. Vreugdenhil - 16 - 2010
  Schuilen bij God - Ds. W. Harinck - 15 - 2010
  Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ... - Ds. G.J.N. Moens - 14 - 2010
  De les van de mieren - Ds. W. Harinck - 13 - 2010
  De verkondiging van de goede boodschap - Ds. W. Harinck - 12 - 2010
  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop - Ds. J. van Haaren - 11 - 2010
  De raad van Gamaliël - Ds. G. Beens - 10 - 2010
  De andere Trooster - Ds. J. Driessen - 09 - 2010
  De levensles van de Levensvorst - Ds. G.J. van Aalst - 08 - 2010
  Een boodschap voor mensen die zichzelf moeten afschrijven - Ds. A.B. van der Heiden - 07 - 2010
  Zoekt de dingen, die boven zijn - Ds. H. Paul - 06 - 2010
  Ga in uw binnenkamer - Ds. A. Vergunst - 05 - 2010
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 04 - 2010
  Verhoging van de Zoon des mensen - Ds. A. Bac - 03 - 2010
  Hij moet wassen, maar ik minder worden - Ds. K. de Gier - 02 - 2010
  Een gepaste nieuwjaarsbede - Ds. B. van der Heiden - 01 - 2010
  Want Uw Licht komt - Ds. M.J. van Gelder - 21 - 2009
  De volheid des tijds - J.C. Philpot - 20 - 2009
  Christus' komst - Ds. A. Schot - 19 - 2009
  Maar één…? - Ds. L. Terlouw - 18 - 2009
  Ons leven - Ds. A. Bac - 17 - 2009
  Worden als een kind - Ds. P. Melis - 16 - 2009
  Droefheid naar God - Ds. A.B. van der Heiden - 15 - 2009
  Weer naar school - Ds. A. Moerkerken - 14 - 2009
  De verloren zoon - Ds. J. van Haaren - 13 - 2009
  Bijna bewogen - Ds. H. Paul - 12 - 2009
  Pinksteren - Ds. J.B. Zippro - 11 - 2009
  Zegenende handen - Ds. D.W. Tuinier - 10 - 2009
  De Trooster - Ds. W. Visscher - 9 - 2009
  Opstanding - Ds. J.M. Kleppe - 8 - 2009
  De liefdegeur in de gemeente onder het kruis - Ds. C.G. Vreugdenhil - 7 - 2009
  Het Brood des levens - Ds. G.J.N. Moens - 6 - 2009

  Contact WebMaster