kerk_003.jpg

Flyer kerstzangavond 2018 - Banner

Binnenkort

 • ma 17 dec. (18:15 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • vr 21 dec. (19:30 - )
  Kerstzangavond
 • za 22 dec. (17:30 - )
  Kerstmaaltijd jongeren
 • za 12 jan. (11:00 - )
  Doopzitting
 • di 22 jan. (19:15 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • ma 11 feb. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 21 mrt. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • di 23 apr. (19:45 - 21:45)
  Jonge Vrouwen groep
 • do 16 mei. (18:00 - 21:00)
  Jonge Vrouwen groep
 • zo 19 mei. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • Meditatie

  Gekomen en niet aangenomen

  "Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen."
  Johannes 1:11

  De Zoon van God is naar deze wereld gekomen. Wat een genade! Eindelijk was het zover. De belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis: Het Woord is vlees geworden. Christus kwam om verloren zondaars zalig te maken. Hij legde Zijn heerlijkheid af en kroop in onze huid. God werd mens. Hij kwam om te lijden en te sterven voor de zonde der wereld. Maar toen de langverwachte Messias als een geschenk van Gods eeuwige liefde op aarde kwam, namen de mensen Hem niet aan. Wat een belediging voor God! Toen God alles gaf wat Hij had, had de hoogmoedige mens Hem niet nodig. Hoe is het mogelijk? Inderdaad, maar wat is onze reactie? Christus kwam tot het Zijne: Zijn eigen huis, Zijn volk, Israël. Letterlijk staat er: Hij kwam tot 'hetgeen Zijn eigen was'. Dat slaat op Zijn wettig eigendom, Israël, Zijn volk. Uit alle volken van de aarde had God Israël tot Zijn volk aangenomen. Op een heel bijzondere
  wijze had Hij Zich aan hen geopenbaard. Speciaal aan de kinderen van Abraham. Dubbelhard hadden ze Hem nodig, want ze zaten gevangen in de greep van de duisternis. Wat een wonder dat Hij gekomen is, in verlossende liefde en innerlijke ontferming. Wat zullen de Zijnen Hem na zoveel eeuwen van belofte en verlangen met open armen ontvangen. Wat zullen ze Hem met vreugde begroeten, liefhebben en dienen. Helaas, de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze hebben Hem verworpen, afgewezen en uitgewezen. In Bethlehem was geen plaats, in Nazareth wilden ze Hem doden, in Gadara moest Hij vertrekken, in Galilea werd Hij verworpen, in Judea zochten ze Zijn dood en in Jeruzalem werd Hij de stad uitgeworpen. Afgewezen en uitgewezen kwam Hij als een ongewenste vreemdeling, ja als een misdadiger te hangen tussen hemel en aarde aan het kruis. Ze hebben Hem niet aangenomen. De Heere Jezus zegt het Zelf, nadat Hij Zich heeft aangeboden als het 'Brood des levens': Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Niet aangenomen, verworpen! Wat een bitter antwoord op Zijn gevende liefde. Hoe wordt hier het ongeloof aan de kaak gesteld. Wat zit daar achter? Wat is het wezen van de vijandschap van de Joden? Een verkeerd godsbeeld. Een verkeerde theologische visie. Een Messias als Jezus wilden ze niet. Hij voldeed niet aan hun verwachtingen. Ze wilden een koning op Davids troon, een held en verlosser van het juk van de Romeinen. Ze wilden niet het Lam, Dat kwam in de diepste vernedering om de zonde te verzoenen. Dat was tegen hun vlees. Dan moet er een streep door je eigen kracht. Dan moet je erkennen dat je zelf slecht bent en des doods schuldig. En dat stuit toch bij ieder natuurlijk mens tegen de borst. Jezus kwam als de Eigenaar van het Zijne. Net als de Joden verwerpen wij die claim, die Hij op ons heeft uit kracht van het genadeverbond. De Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Daarmee wordt Israël in staat van beschuldiging gesteld. Wat een verzet, nota bene tegen het grootste en kostbaarste geschenk van God. Hij biedt Zichzelf aan met al de schatten van Zijn genade. Maar de godsdienstige mens zegt: We hebben U niet nodig. We hebben zo onze eigen ideeën over zalig worden. Eerst moet dit nog gebeuren in mijn leven en dat. Maar een volkomen Zaligmaker onvoorwaardelijk aannemen, dat kan niet waar zijn. En ... we verwerpen Hem. Wat een opstand tegen God. Wat een verharding. Door al dat afwijzen van Christus krijgen we steeds meer eelt op onze ziel. We willen niet zalig worden zoals God het wil. En daarom hebben we Hem niet nodig. We willen ons vrome leven niet verliezen. We willen onze vrome godsdienst niet prijsgeven. We willen onze eigen inbreng niet achterwege laten. We willen niet naakt aan de dijk gezet worden door het geloof in een Zaligmaker Die alles doet en vijanden met God verzoent. Daar hebt u de Joden, daar hebt u de mens van nature. Wat doen wij met het Evangelie van deze Zaligmaker, Die niet gekomen is om de wereld te veroordelen, maar te behouden (Johannes 3:17)? Hij heeft recht op ons leven. We zijn verzegeld met het merkteken van Zijn verbond: het merk- en veldteken van Koning Jezus (NGB artikel 34). Wijzen we Hem altijd nog af? Zolang we dat blijven doen, blijft ook de toorn van God op ons rusten (Johannes 3:36). Stroken onze godsdienstige ideeën wel met het Bijbelse beeld van deze Verlosser? De Bijbel roept ons op om te geloven in Hem, zodat we van onze zonden verlost worden en Hij alles te zeggen krijgt in ons leven. Staat Jezus nog buiten de deur of woont Hij in ons hart? Hoe dichter we bij Christus' openbaring in Zijn Woord leven, des te erger is de verwerping van Hem. En des te rechtvaardiger is het oordeel dat over ons komt, als we in die zonde van ongeloof volharden. Verhardt u niet, maar laat u leiden.  Is Christus dan voor niets gekomen? Gelukkig niet. In het vervolg lezen we dat er mensen zijn, die Hem wel aannemen en in Zijn Naam
  geloven. Zij krijgen het recht om een kind van God te zijn. Het zijn er velen. Hoe kan dat? Waren zij beter dan de anderen? Hadden zij meer kwaliteiten? Waren zij niet onmachtig en onwillig? Lagen zij van nature niet in de geestelijke dood? Nee, het geheim is dat God daar Zelf voor zorgt. Johannes onderstreept nog eens het absolute genadekarakter van het heil. De verkondiging van het Evangelie is levenwekkend. Het geloof is uit het gehoor van het Woord (Romeinen 10:17). Door de onweerstaanbare kracht van Zijn genade wekt Hij zondaars op uit de geestelijke dood. Hij maakt plaats voor het offer van Christus in het leven van hen, die God niet zochten. Hij verwondt en Zijn handen helen. Hij ontdekt ze aan hun verloren staat en hun hemelhoge schuld, maar Hij openbaart ook de rijkdom van Christus’ verdiensten. Dan ga je zien op Zijn almacht en gewilligheid. God zorgt er Zelf voor dat Christus wordt aangenomen door het geloof; Hij zorgt voor mensen, die in Zijn Naam geloven (vers 12). En in vers 13 onderstreept Johannes dat het niet in de macht van de mens ligt om zichzelf op te werken tot een kind van God. De oorsprong van het geloof, het aannemen van Christus en het kindschap van God ligt in God. Ze worden uit God geboren. Laten we die volgorde maar vasthouden: Jezus aannemen, in Zijn Naam geloven en dan zien waar het vandaan komt: uit God geboren. Dat hebben we nodig: een persoonlijke relatie met Christus. Dan leven we uit Hem en voor Hem. Dat is tot eer van God en we zullen er zelf wel bij varen. Geprezen zij deze eeuwige Koning, Die zonder onderdanen niet zijn kan (NGB artikel 22).

  Ds. C.G. Vreugdenhil

   
  Eerder verschenen meditaties:

  Meditatie Schrijver Kerkbode 

  Gekomen en niet aangenomen - Ds. C.G. Vreugdenhil - 02 - 2018
  Alle dingen nieuw - Ds. D. Rietdijk - 01 - 2018
  Jezus Christus is de Eeuwige - Ds. W. Haricnk - 22 - 2017
  Immanuël - Dr. H.F.Kohlbrugge - 21 - 2017
  Soli Deo Gloria - Ds. W. Harinck - 20 - 2017
  Uit genade zalig - Ds. D.W. Tuinier - 19 - 2017
  Solus Christus - Ds. W. Harinck - 18 - 2017
  De stilte na de storm - Ds. R. Kattenberg - 17 - 2017
  Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. - Ds. J.J. Tanis - 16 - 2017
  Sola Scriptura - Ds. W. Harinck - 15 - 2017
  Door Zijn striemen is ons genezing geworden. - Ds. C. Harinck - 14 - 2017
  Sola Gratia - Ds. W. Harinck - 13 - 2017
  Goddelijk onderzoek - Ds. J.J. van Eckeveld - 12 - 2017
  Sola fide - Ds. W. Harinck - 11 - 2017
  Hemelvaart - Ds. W. Silfhout - 10 - 2017
  Eén ding - Ds. L. Terlouw - 09 - 2017
  De verovering van Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 08 - 2017
  De kraaiende haan - Ds. D.W. Tuinier - 07 - 2017
  De dood van Isboseth - Ds. W. Harinck - 06 - 2017
  Ik heb grotelijks begeerd ... - Ds. J.M. Kleppe - 05 - 2017
  Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, O HEERE! - Ds. A. Moerkerken - 04 - 2017
  De les uit de dood van Abner - Ds. W. Harinck - 03 - 2017
  Verzocht - Ds. K. Boeder - 02 - 2017
  De poorten der hel - Ds. H. Paul - 01 - 2017
  De Christus van het Kerstfeest - Ds. W. Harinck - 22 - 2016
  Een toegerust volk - Ds. H. Hofman jr. - 21 - 2016
  Een aanhoudende strijd - Ds. W. Harinck - 20 - 2016
  Geliefden, moet ge zeggen: 'ik heb veel' of moogt ge zeggen: 'ik heb alles'? - Ds. J. Mijnders - 19 - 2016
  David koning over Juda - Ds. W. Harinck - 18 - 2016
  Misgunde genade - Ds. M.J. van Gelder - 17 - 2016
  David ontvangt het bericht van de dood van Saul en Jonathan - Ds. W. Harinck - 16 - 2016
  De gelijkenis van het zuurdesem - Ds. R.A.M. Visser - 15 - 2016
  De dood van Saul - Ds. W. Harinck - 14 - 2016
  Wat zoekt u? - Ds. L. Terlouw - 13 - 2016
  De zending van Gods heil - Ds. J. Driessen - 12 - 2016
  Op eigen wegen krijg je God tegen - Ds. H.A. van Zetten  - 11 - 2016
  Davids buit - Ds. W. Harinck - 10 - 2016
  Het werk van de Geest van Pinksteren - Ds. J.M. Kleppe - 09 - 2016
  Hemelvaart - Ds. A.B. van der Heiden - 08 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (2) - Ds. W. Harinck - 07 - 2016
  De opstanding - Ds. J. Schipper - 06 - 2016
  Biddag in de lijdenstijd - Ds. P. Mulder - 05 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (1) - Ds. W. Harinck - 04 - 2016
  Nu niet - aanstonds! - Ds. A. Vergunst - 03 - 2016
  David en de Filistijnen - Ds. W. Harinck - 02 - 2016
  Nieuwjaar - Ds. J. Driessen - 01 - 2016
  Het Koningschap van de Messias - Ds. W. Harinck - 22 - 2015
  De sterke Verlosser - Ds. A.F. Honkoop - 21 - 2015
  Saul te Endor - Ds. W. Harinck - 20 - 2015
  Vervulling - Ds. G.W.S. Mulder - 19 - 2015
  David in het land van de Filistijnen - Ds W. Harinck - 18 - 2015
  Mijn tijden zijn in Uw hand - Ds. H. Paul - 17 - 2015
  Vrees en ongeloof - Ds. W. Harinck - 16 - 2015
  Zichzelven voor mij overgegeven - Ds. D. Rietdijk - 15 - 2015
  Klaar voor de toekomst? - Ds. W. Harinck - 14 - 2015
  Op reis - Ds. M. Karens - 13 - 2015
  De laatste kans voor Saul (2) - Ds. W. Harinck - 12 - 2015
  Het geluid van de Heilige Geest - Ds. J. van Haaren - 11 - 2015
  De Geest maakt levend - Ds. W. Harinck - 10 - 2015
  Opgevaren in de hoogte - Ds. J.B.Zippro - 09 - 2015
  De laatste kans voor Saul (1) - Ds. W. Harinck - 08 - 2015
  Ik en gij - Ds. A. Schot - 07 - 2015
  Christus de Hoeksteen - Ds. W. Harinck - 06 - 2015
  Alles uit handen geven - Ds. A. Karens - 05 - 2015
  Is Hij voor u ook het leven? - Ds. A. Bac - 04 - 2015
  David tot inkeer gebracht - Ds. W. Harinck - 03 - 2015
  Alleen dóór Hem zalig - Ds. A. Moerkerken - 02 - 2015
  Een gebed tot de HEERE aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. D. W. Tuinier - 01 - 2015
  Christus is Vrede - Ds. W. Harinck - 21 - 2014
  Verwachting - Ds. J.B. Zippro - 20 - 2014
  De wijsheid van Abigaïl - Ds. W. Harinck - 19 - 2014
  Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden - Ds. A.J. Gunst - 18 - 2014
  De dwaasheid van Nabal - Ds. W. Harinck - 17 - 2014
  Gods grote daden - Ds. R.A.M. Visser - 16 - 2014
  Jehovah is Koning - Ds. C. Harinck - 15 - 2014
  De scholen beginnen weer - Ds. M.J. van Gelder - 14 - 2014
  Davids getuigen en Sauls erkennen - Ds. W. Harinck - 13 - 2014
  Heilig leven voor God - Ds. J.J. Tanis - 12 - 2014
  David spaart het leven van Saul - Ds. W. Harinck - 11 - 2014
  Vervuld met de Heilige Geest - Ds. J. van Vliet - 10 - 2014
  Evangelie voor Jeruzalemse zondaren - Ds. W. Harinck - 09 - 2014
  Goddelijke bewaring - Ds. W. Harinck - 08 - 2014
  Christus, het Leven - Ds. F. Harinck - 07 - 2014
  Berusting en Hoop - Ds. W. Harinck - 06 - 2014
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 05 - 2014
  Geloofstrouw en geloofsverwondering - Ds. C.G. Vreugdenhil - 04 - 2014
  In de spelonk van Adullam - Ds. W. Harinck - 03 - 2014
  Jezus ontvangt de zondaars - Ds. D.W. Tuinier - 02 - 2014
  De vlucht naar Egypte - Ds. A. Elshout - 01 - 2014
  De grootheid van Christus - Ds. W. Harinck - 20 - 2013
  Christus' komst in het vlees - Ds. J. van Haaren - 19 - 2013
  Het spoor bijster - Ds. W. Harinck - 18 - 2013
  Dankdag - Ds. A. Moerkerken - 17 - 2013
  Hervorming - Ds. W. Harinck - 16 - 2013
  Herfst - Ds. H. Hofman - 15 - 2013
  'k Zal gedenken ... - Ds. W. Harinck - 14 - 2013
  Inscherpen - Ds. D.W. Tuinier - 13 - 2013
  Genoeg - Ds. H. Paul - 12 - 2013
  Davids vlucht - Ds. W. Harinck - 11 - 2013
  Het eerste, ware gebed van Saulus - Ds. A. Vermeij - 10 - 2013
  Ware vriendschap - Ds. W. Harinck - 09 - 2013
  Een biddende gemeente - Ds. H. Hofman sr. - 08 - 2013
  Houd in gedachtenis... - Ds. A. Elshout - 07 - 2013
  David en Goliath (3) - Ds. W. Harinck - 06 - 2013
  Christus voorzegt Zijn kruisdood - Ds. Chr. van der Poel - 05 - 2013
  Bidden - Ds. P. Mulder - 04 - 2013
  David en Goliath (2) - Ds. W. Harinck - 03 - 2013
  David en Goliath (1) - Ds. W. Harinck - 02 - 2013
  Onze tijden zijn in Gods hand - Ds. J.J. van Eckeveld - 01 - 2013
  De Messias en Zijn werk - Ds. W. Harinck - 21 - 2012
  Advent: Hij komt! - Ds. J.J. van Eckeveld - 20 - 2012
  David speelt voor Saul op de harp - Ds. W. Harinck - 19 - 2012
  Geleend goed - Ds. C. Harinck - 18 - 2012
  De zalving van David - Ds. W. Harinck - 17 - 2012
  Gods verrassend verkiezen - Ds. W. Harinck - 16 - 2012
  Het goud van Scheba - Ds. J. Driessen - 15 - 2012
  En hij is een vriend Gods genaamd - Ds. G. Clements - 14 - 2012
  Horen en spreken - Ds. W. Harinck - 13 - 2012
  Uitgaan... - Ds. W. Harinck - 12 - 2012
  Gebed der gemeente - Ds. E. Bakker - 11 - 2012
  Aan de vrucht wordt de boom gekend - Ds. H. Paul - 10 - 2012
  De Geest van Christus uitgezonden in het hart - Ds. W. Harinck - 09 - 2012
  Van de opstanding hang alles af - Matthew Henry - 08 - 2012
  Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit… - Ds. R. Boogaard - 06 - 2012
  Jezus' opgaan naar Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 05 - 2012
  Deze ellendige riep, en de Heere hoorde - Ds. G.J. van Aalst - 04 - 2012
  Het Zelfgetuigenis van Jezus - Ds. W. Harinck - 03 - 2012
  Een indringende vraag - Ds. W. Visscher - 15 - 2011
  Een oude maar niet verouderde zonde - Ds. W. Harinck - 14 - 2011
  Want Ik ben niet gekomen om te roepenrechtvaardigen,
  maar zondaars tot bekering
  - Ds. H. Paul - 13 - 2011
  Gods onmisbare zegen - Ds. W. Harinck - 12 - 2011
  De Geest maakt zondaren vrij - Ds. W. Harinck - 11 - 2011
  Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus - Ds. H. Hofman Sr. - 10 - 2011
  Een opdracht van de Koning - Ds. J. Driessen - 09 - 2011
  Naar de Schriften - Ds. W. Harinck - 08 - 2011
  Goede Vrijdag - Pasen - John Bunyan - 07 - 2011
  De bewogenheid van Jezus - Ds. W. Harinck - 06 - 2011
  De verlossing van een elendige - Ds. J.B. Zippro - 05 - 2011
  Het geluk van het volk dat de Heere tot zijn God heeft. - Ds. W. Harinck - 04 - 2011
  Hij moet wassen, maar ik minder worden. - Ds. K. de Gier - 02 - 2011
  Een indringende vraag aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. W. Harinck - 01 - 2011
  Het evangelie van Jezus Christus - Ds. W. Harinck - 21 - 2010
  Arm geworden – ook voor u, voor jou? - Ds. J. Driessen - 20 - 2010
  Licht - Ds. W. Visscher - 19 - 2010
  Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd - Ds. W. Harinck - 18 - 2010
  Jeugdige Godsvrucht! - Ds. W. Harinck - 17 - 2010
  Geloofshonger en geloofsijver - Ds. C.G. Vreugdenhil - 16 - 2010
  Schuilen bij God - Ds. W. Harinck - 15 - 2010
  Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ... - Ds. G.J.N. Moens - 14 - 2010
  De les van de mieren - Ds. W. Harinck - 13 - 2010
  De verkondiging van de goede boodschap - Ds. W. Harinck - 12 - 2010
  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop - Ds. J. van Haaren - 11 - 2010
  De raad van Gamaliël - Ds. G. Beens - 10 - 2010
  De andere Trooster - Ds. J. Driessen - 09 - 2010
  De levensles van de Levensvorst - Ds. G.J. van Aalst - 08 - 2010
  Een boodschap voor mensen die zichzelf moeten afschrijven - Ds. A.B. van der Heiden - 07 - 2010
  Zoekt de dingen, die boven zijn - Ds. H. Paul - 06 - 2010
  Ga in uw binnenkamer - Ds. A. Vergunst - 05 - 2010
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 04 - 2010
  Verhoging van de Zoon des mensen - Ds. A. Bac - 03 - 2010
  Hij moet wassen, maar ik minder worden - Ds. K. de Gier - 02 - 2010
  Een gepaste nieuwjaarsbede - Ds. B. van der Heiden - 01 - 2010
  Want Uw Licht komt - Ds. M.J. van Gelder - 21 - 2009
  De volheid des tijds - J.C. Philpot - 20 - 2009
  Christus' komst - Ds. A. Schot - 19 - 2009
  Maar één…? - Ds. L. Terlouw - 18 - 2009
  Ons leven - Ds. A. Bac - 17 - 2009
  Worden als een kind - Ds. P. Melis - 16 - 2009
  Droefheid naar God - Ds. A.B. van der Heiden - 15 - 2009
  Weer naar school - Ds. A. Moerkerken - 14 - 2009
  De verloren zoon - Ds. J. van Haaren - 13 - 2009
  Bijna bewogen - Ds. H. Paul - 12 - 2009
  Pinksteren - Ds. J.B. Zippro - 11 - 2009
  Zegenende handen - Ds. D.W. Tuinier - 10 - 2009
  De Trooster - Ds. W. Visscher - 9 - 2009
  Opstanding - Ds. J.M. Kleppe - 8 - 2009
  De liefdegeur in de gemeente onder het kruis - Ds. C.G. Vreugdenhil - 7 - 2009
  Het Brood des levens - Ds. G.J.N. Moens - 6 - 2009

  Contact WebMaster