header-evangelisatie2.jpg

Zending

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zogenoemde zendingsopdracht: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".
In de eeuwen daarna is deze opdracht door duizenden opgevolgd en hebben wereldwijd vele miljoenen de Blijde Boodschap gehoord. Deze taak is nog steeds niet voltooid.
Vanuit het verband van onze gemeenten heeft ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten) ongeveer 30 zendingswerkers uitgezonden naar onder andere Albanië, Cambodja, Ecuador, Guinee, Indonesië en Nigeria.

Plaatselijke Zendingscommissie (PZC)

Om bij te dragen aan de uitvoering van deze zendingstaak van de kerk, heeft de kerkenraad een plaatselijke zendingscommissie (PZC) in het leven geroepen. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Kort samengevat is het doel van deze commissie binnen onze gemeente:

1. De bezinning op de zendingsopdracht bevorderen;
2. Het meeleven met en de voorlichting over het zendingswerk stimuleren;
3. Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de zending.

De drie woorden die er in deze doelstelling uitspringen zijn bezinning, meeleven en inzamelen. In de gemeente vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van deze doelstelling. In veel gevallen is het de PZC die hiervoor het initiatief neemt. Maar daarnaast is er ook een zeer actieve inzet van bijvoorbeeld de vrouwenvereniging. Anderen geven hun bijdrage binnen de TFC’s, schrijven artikelen voor de kerkbode, sturen post naar zendingswerkers, organiseren een fietstocht of verzamelen postzegels. Op die manier zetten tientallen vrijwilligers in onze gemeente zich in voor zending. Daarnaast komen bezinning en meeleven ook aan de orde bij de zondagse prediking, in de voorbede, bij de catechese en soms op de verenigingen en scholen. Op het collecterooster staat twee maal per jaar een collecte voor ZGG en/of BN (Bijzondere Noden).

Binnen de classis Gouda, waar Moerkapelle toe behoort, functioneert een Regionale Zendingscommissie (RZC). Twee maal per jaar komen afgevaardigden van de PZC’s bij elkaar in dit verband. Dit RZC-platform heeft vooral als doel informatie tussen PZC’s en ZGG uit te wisselen en de activiteiten in de regio op elkaar af te stemmen of gezamenlijk regionale activiteiten op te zetten.

De samenstelling van de PZC

Voorzitter: Dhr. T. (Theo) van Olst | 06-51052203
Secretaresse: Mevr. M.J. (Martha) Bosschaart-Benard | 0180-550548
Penningmeester: Dhr. A.C. (André) Bregman | 079-5931453
Afgevaardigde kerkenraad: Dhr. F.J. Hertog | 079-5932652
Aantal overige leden van PZC: 10
Mails kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rekeningnummer van de zendingscommissie is: NL30RABO.03750.40.218 t.n.v. penningmeester PZC

Welke activiteiten zijn er voor de zending in onze gemeente?

Voorlichting & Bezinning

- Bezorging Paulus: Periodiek wordt het zendingsblad Paulus door commissieleden bezorgd bij alle leden van de gemeente.

- Kalenderverkoop: Bij de jaarlijkse rondgang in het najaar worden de kalenders verkocht en soms nog andere artikelen zoals schriften.

- Zendingsdienst / gemeenteavond / Jongeren zendingsbijeenkomst: Elk jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd over een zendingsthema. Hiervoor worden zendingswerkers met verlof gevraagd.

- Kerkbode: In de kerkbode is er een vaste rubriek ‘Over en Weer’ waarin volgens een bepaald rooster de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie en de TFC die in de gemeente functioneert de gelegenheid krijgen om een artikel te plaatsen. Verder is er in de kerkbode de mogelijkheid om in de rubriek ‘Zending & Evangelisatie’ nieuwsberichten op te nemen die met zending te maken hebben.

- Catechese: Jaarlijks wordt in verschillende catechesegroepen het thema zending aan de orde gesteld.

- Publicatiebord in de kerk: In de hal van de kerk is een publicatiebord dat speciaal bestemd is voor zendingsnieuws.

- Op de website van de gemeente is plaats ingeruimd voor de activiteiten van de PZC.

Meeleven & Ondersteuning

- Activiteiten van twee TFC’s: Één TFC ondersteunt familie Heijboer, die vanaf 2023 vanuit ZGG uitgezonden is naar Ecuador. Daarnaast ondersteunt de andere TFC familie Janse bij hun werk (vanaf 2024) voor MAF in Papua (Indonesië). Beide TFC’s organiseren acties en bijeenkomsten om de gemeente te informeren over hun werkzaamheden.

- In elke kerkbode wordt het adres vermeld evenals de TFC-gegevens.

- Een van de kerkenraadsleden is aangewezen om de contacten met deze leden in het buitenland te onderhouden.

Verwerven van geldelijke middelen

- Jaarlijkse rondgang: In het najaar gaan de PZC-leden bij de gemeenteleden langs voor de jaarlijkse inzameling van de giften en het legen van de busjes. Veel gemeenteleden maken jaarlijks per bank/giro een bedrag over voor de zending.

- Verkoping najaar: Jaarlijks organiseert de vrouwenvereniging een grote verkoping ten bate van zending en evangelisatie. Op die verkoping organiseert de zendingscommissie een 'talentenkraam', waarbij diensten van en voor gemeenteleden worden 'verkocht', ten bate van de zending.

- Zendingswinkel: Door verschillende leden van de vrouwenvereniging worden er allerlei producten verkocht ten bate van zending en evangelisatie. In de kerk wordt wekelijks textiel verkocht. De overige producten zoals boeken/boekenbonnen, afwasborstels/postzegels en (zelfgemaakte) kaarten worden thuis verkocht. Regelmatig staat hierover een bericht in de kerkbode.

- Fietstocht Hemelvaartsdag: Elk jaar wordt er op Hemelvaartsdag een fietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor de zending.

- Inzameling oud ijzer en gebruikt frituurvet: Elke eerste zaterdag van de maand van 9:00 tot 12:00 uur, bij de oprit van Ajuin B.V., Julianastraat 128, Moerkapelle. Contactpersoon: Johan van der Spek. De oude metalen kunnen in de kist en het gebruikte frituurvet in een gesloten verpakking kan in de gele container. Het beste is om het frituurvet in de originele verpakking terug te gieten.

- Postzegels verzamelen: Door verschillende gemeenteleden worden postzegels voor de zending verzameld.

Agenda van de PZC
Een overzicht van de activiteiten kunt u vinden onder "Agenda".