kerk_001.jpg

Jongeren Activiteiten Banner

Binnenkort

 • za 23 mrt. (09:00 - 10:00)
  Doopzitting
 • di 26 mrt. (19:45 - )
  Ledenvergadering
 • wo 27 mrt. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag ds. G.W.S. Mulder
 • za 30 mrt. (19:00 - 20:30)
  Zendingsavond met Fam. van Bockhoven uit Albanië
 • za 13 apr. (08:00 - 17:00)
  Rondbrengen paaspakketten
 • di 16 apr. (19:45 - 21:45)
  Vrouwengroep Fébe
 • wo 24 apr. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag de heer A. Karens Dep. voor Israël
 • do 16 mei. (18:00 - 21:00)
  Vrouwengroep Fébe
 • zo 19 mei. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • wo 22 mei. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag dhr. Van Holten van NPV over eenzaamheid
 • za 29 juni. - za 29 juni.
  Gemeentedag 2019
 • di 27 aug. (09:00 - 17:00)
  Seniorenreis 2019
 • Meditatie

  De weg des Heeren

  "Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn paden recht."
  Markus 1:3b

  In de woestijn waar alles spreekt van dorheid en doodsheid mag en moet Johannes de Doper zijn werk verrichten. Daar staat hij in zijn kemelsharen mantel in opdracht van Zijn Zender. De opdracht om de weg te bereiden voor Christus, Die komt. Wie is tot deze dingen bekwaam en wat zal ooit de vrucht zijn daar waar de prediker uitgaat in de woestijn?
  Geen weg
  In de woestijn is geen weg. Alles lijkt op elkaar. Reizigers vonden hun weg langs uitgezette merktekenen. Zonder kennis van de woestijn verdwaalde men er vroeger en vandaag. Daarom was het zo nodig dat de Heere het volk Israël de weg wees door de woestijn, in de dagen van Mozes. De vuur- en wolkkolom geleidde het volk.
  Zo wil de Heere Johannes’ stem, Johannes’ prediking gebruiken in de woestijn. De woestijn die predikt wat er door de zonde van de aarde is geworden, wat er van de mens is geworden. De woestijn brengt geen vrucht voort, zo ook de mens der zonde niet. Een mens dwaalt door de zonde in de woestijn van het leven zonder weg en zonder toekomst. Toch voelt de mens zich daar juist thuis. Terwijl er daar maar één verwachting voor de mens is, voor u en mij in de woestijn van het leven, de dood, de eeuwige dood.
  Johannes de Doper wordt van hemelswege geroepen om mensen op die nood te wijzen. Zo spreekt hij vrome Farizeeën aan als 'adderengebroedsel', wijst tollenaars op hun geldzucht en soldaten op hun roofzucht. Geen hoorder die niet aan het dwalen was in de woestijn. Allemaal paden die niet recht waren, omdat de mens in Adam de rechte weg heeft verlaten. Er is geen weg op aarde vanuit de mens die niet doodloopt. De bijl ligt al aan de wortel van ons aller levensboom, zo horen we deze boeteprediker verkondigen.
  Welke boodschap van Johannes is van toepassing op uw leven? Leef toch niet voorbij aan het ontdekkend woord van God in de woestijn van uw leven. Hebt u uw schuldbrief thuisgekregen die u uw weg vol van onrecht laat zien? Er blijft geen weg meer over in uw eigengerechtigheid en aardsgezindheid. Als Gods wet langs uw leven wordt gelegd, houdt u alleen maar onrechte wegen over, nooit meer recht te krijgen. Wie zal in de woestijn van het omkomen in zonde en schuld een weg banen?
  De enige Weg
  Johannes is geroepen om de weg te bereiden, niet alleen in aanwijzen van zonde en schuld, maar ook in het aanwijzen van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is niet Johannes’ weg. Het is de Weg des Heeren.
  Zacharias heeft er van gezongen: 'En gij, kindeke zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden: want gij zult voor het aangezicht des Heeren vooruitgaan. om Zijn wegen te bereiden; om Zijn volk kennis der zaligheid te geven. In de vergeving der zonden.'
  Wat geen mens kan, dat bewerkt God in deze Zaligmaker van zondaren. Hij was rijk en werd arm. Hij baant de weg van de hemel naar deze diep gevallen aarde, naar de diepte van de Godsverlating, maar baant ook de weg terug in Zijn bloed. Hij als Offerlam van God beladen met de zondeschuld van Zijn volk. Hoe groot, hoe zwaar die schuld ook is, Hij draagt die schuld weg. Geen mens te gering, te onbeduidend of in Hem is er doen aan. Daarom werd Hij in een kribbe gelegd.
  Het aanwijzen van zonde en schuld, het uitreiken van de schuldbrief maakt mensen in de doodsnood verlegen om deze enige Weg tot behoud. Hoe diep en groot de doodsnood ook is, voor deze Zaligmaker is geen zondaar te groot. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen. Wat een wonder als onder de prediking van Johannes de Doper, onder de prediking vandaag de zielsogen door genade open gaan als daar klinkt: ‘Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.’ De Weg waar geen weg meer was. Eén blik op dat Lam laat alles een ogenblik wegvallen en doet ervaren, dat het nog kan voor zo één als ik ben.
  Wat kunnen er na ontvangen genade een raadsels leven over deze ene Weg. Zonde maakt dat Gods Kerk van deze Weg afraakt, in het duister terecht komen. Dat ze weer ronddwalen als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Beproevingen kunnen het duister zo groot maken dat God en Zijn weg niet meer worden gezien. Gaan ze voorwaarts dan merken ze de Heere niet op, maar ook achterwaarts en zijwaarts niet, zoals in het leven van Job. Wat een onbegrepen wegen. Als Christus spreekt over Zijn heengaan, dan weet Thomas het niet meer. Thomas roept dan: 'Hoe kunnen we de weg weten?' Wat is het daarin nodig dat Christus schenkt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen daarom is het: Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Die in afhankelijkheid van dit Lam Zijn weg gaan, kunnen geen ogenblik buiten Zijn leiding. Is dat uw leven?
  Nog gaat in de aardse woestijn Zijn Woord uit, zoals Johannes dat bracht: Bekeert u, bekeert u. Keer u af van uw eigen dwaalweg. Zie toch dat uw eigen dwaalweg doodloopt. Bij u, bij de mens en de aarde is geen andere weg. Nog brengt Hij als vrucht op Zijn Woord mensen van hun eigen dwaalweg op die enige Weg des behouds. Hoe dor de woestijn ook is, zo dor als dorre doodsbeenderen, Zijn herscheppende kracht is sterker dan de dorheid en de dood. Het Lam is de enige weg die tot behoud is bereid van de hemel en die in de toepassing gebaand wordt in uw hart. Op deze ene Weg zal niemand ooit struikelen noch omkomen.

  Ds. L. Terlouw

   
  Eerder verschenen meditaties:

  Meditatie Schrijver Kerkbode 

  De weg des Heeren - Ds. L. Terlouw - 01 - 2019
  Zonlicht voor vrezenden - Ds. G.W.S. Mulder - 22 - 2018
  Een woord uit het hart - Ds. B. van der Heiden - 21 - 2018
  De verwondering van Mefiboseth - Ds. W. Harinck - 20 - 2018
  De gesloten deur - Ds. J. Driessen - 19 - 2018
  David doet weldadigheid aan Mefiboseth (2) - Ds. W. Harinck - 18 - 2018
  Maar zo wie Zijn Woord bewaart - Ds. M. Golverdingen - 17 - 2018
  De dierbaarheid van Christus - Ds. J.B. Zippro  - 16 - 2018
  David doet weldadigheid aan Mefiboseth (1) - Ds. W. Harinck - 15 - 2018
  Reizen - Ds. D.W. Tuinier - 14 - 2018
  Een laatste groet - Ds. W. Harinck - 13 - 2018
  Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding - Ds. J. van Rijswijk - 12 - 2018
  De oorlogen van David - Ds. W. Harinck - 11 - 2018
  De Trooster - Ds. W. Silfhout - 10 - 2018
  Predikt het Evangelie aan alle creaturen - Ds. W. Visscher - 09 - 2018
  Ware nederigheid - Ds. W. Harinck - 08 - 2018
  Een nieuw begin - Ds. J.S. van der Net  - 07 - 2018
  Het verlangen van David om voor de Heere een huis te bouwen - Ds. W. Harinck - 06 - 2018
  Een wenende Jezus - Ds. A.B. van der Heiden - 05 - 2018
  Ik ben de goede Herder - Ds. H. Paul - 04 - 2018
  David haalt de ark naar Sion - Ds. W. Harinck - 03 - 2018
  Gekomen en niet aangenomen - Ds. C.G. Vreugdenhil - 02 - 2018
  Alle dingen nieuw - Ds. D. Rietdijk - 01 - 2018
  Jezus Christus is de Eeuwige - Ds. W. Haricnk - 22 - 2017
  Immanuël - Dr. H.F.Kohlbrugge - 21 - 2017
  Soli Deo Gloria - Ds. W. Harinck - 20 - 2017
  Uit genade zalig - Ds. D.W. Tuinier - 19 - 2017
  Solus Christus - Ds. W. Harinck - 18 - 2017
  De stilte na de storm - Ds. R. Kattenberg - 17 - 2017
  Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. - Ds. J.J. Tanis - 16 - 2017
  Sola Scriptura - Ds. W. Harinck - 15 - 2017
  Door Zijn striemen is ons genezing geworden. - Ds. C. Harinck - 14 - 2017
  Sola Gratia - Ds. W. Harinck - 13 - 2017
  Goddelijk onderzoek - Ds. J.J. van Eckeveld - 12 - 2017
  Sola fide - Ds. W. Harinck - 11 - 2017
  Hemelvaart - Ds. W. Silfhout - 10 - 2017
  Eén ding - Ds. L. Terlouw - 09 - 2017
  De verovering van Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 08 - 2017
  De kraaiende haan - Ds. D.W. Tuinier - 07 - 2017
  De dood van Isboseth - Ds. W. Harinck - 06 - 2017
  Ik heb grotelijks begeerd ... - Ds. J.M. Kleppe - 05 - 2017
  Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, O HEERE! - Ds. A. Moerkerken - 04 - 2017
  De les uit de dood van Abner - Ds. W. Harinck - 03 - 2017
  Verzocht - Ds. K. Boeder - 02 - 2017
  De poorten der hel - Ds. H. Paul - 01 - 2017
  De Christus van het Kerstfeest - Ds. W. Harinck - 22 - 2016
  Een toegerust volk - Ds. H. Hofman jr. - 21 - 2016
  Een aanhoudende strijd - Ds. W. Harinck - 20 - 2016
  Geliefden, moet ge zeggen: 'ik heb veel' of moogt ge zeggen: 'ik heb alles'? - Ds. J. Mijnders - 19 - 2016
  David koning over Juda - Ds. W. Harinck - 18 - 2016
  Misgunde genade - Ds. M.J. van Gelder - 17 - 2016
  David ontvangt het bericht van de dood van Saul en Jonathan - Ds. W. Harinck - 16 - 2016
  De gelijkenis van het zuurdesem - Ds. R.A.M. Visser - 15 - 2016
  De dood van Saul - Ds. W. Harinck - 14 - 2016
  Wat zoekt u? - Ds. L. Terlouw - 13 - 2016
  De zending van Gods heil - Ds. J. Driessen - 12 - 2016
  Op eigen wegen krijg je God tegen - Ds. H.A. van Zetten  - 11 - 2016
  Davids buit - Ds. W. Harinck - 10 - 2016
  Het werk van de Geest van Pinksteren - Ds. J.M. Kleppe - 09 - 2016
  Hemelvaart - Ds. A.B. van der Heiden - 08 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (2) - Ds. W. Harinck - 07 - 2016
  De opstanding - Ds. J. Schipper - 06 - 2016
  Biddag in de lijdenstijd - Ds. P. Mulder - 05 - 2016
  Het geheim van de ware sterkte (1) - Ds. W. Harinck - 04 - 2016
  Nu niet - aanstonds! - Ds. A. Vergunst - 03 - 2016
  David en de Filistijnen - Ds. W. Harinck - 02 - 2016
  Nieuwjaar - Ds. J. Driessen - 01 - 2016
  Het Koningschap van de Messias - Ds. W. Harinck - 22 - 2015
  De sterke Verlosser - Ds. A.F. Honkoop - 21 - 2015
  Saul te Endor - Ds. W. Harinck - 20 - 2015
  Vervulling - Ds. G.W.S. Mulder - 19 - 2015
  David in het land van de Filistijnen - Ds W. Harinck - 18 - 2015
  Mijn tijden zijn in Uw hand - Ds. H. Paul - 17 - 2015
  Vrees en ongeloof - Ds. W. Harinck - 16 - 2015
  Zichzelven voor mij overgegeven - Ds. D. Rietdijk - 15 - 2015
  Klaar voor de toekomst? - Ds. W. Harinck - 14 - 2015
  Op reis - Ds. M. Karens - 13 - 2015
  De laatste kans voor Saul (2) - Ds. W. Harinck - 12 - 2015
  Het geluid van de Heilige Geest - Ds. J. van Haaren - 11 - 2015
  De Geest maakt levend - Ds. W. Harinck - 10 - 2015
  Opgevaren in de hoogte - Ds. J.B.Zippro - 09 - 2015
  De laatste kans voor Saul (1) - Ds. W. Harinck - 08 - 2015
  Ik en gij - Ds. A. Schot - 07 - 2015
  Christus de Hoeksteen - Ds. W. Harinck - 06 - 2015
  Alles uit handen geven - Ds. A. Karens - 05 - 2015
  Is Hij voor u ook het leven? - Ds. A. Bac - 04 - 2015
  David tot inkeer gebracht - Ds. W. Harinck - 03 - 2015
  Alleen dóór Hem zalig - Ds. A. Moerkerken - 02 - 2015
  Een gebed tot de HEERE aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. D. W. Tuinier - 01 - 2015
  Christus is Vrede - Ds. W. Harinck - 21 - 2014
  Verwachting - Ds. J.B. Zippro - 20 - 2014
  De wijsheid van Abigaïl - Ds. W. Harinck - 19 - 2014
  Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden - Ds. A.J. Gunst - 18 - 2014
  De dwaasheid van Nabal - Ds. W. Harinck - 17 - 2014
  Gods grote daden - Ds. R.A.M. Visser - 16 - 2014
  Jehovah is Koning - Ds. C. Harinck - 15 - 2014
  De scholen beginnen weer - Ds. M.J. van Gelder - 14 - 2014
  Davids getuigen en Sauls erkennen - Ds. W. Harinck - 13 - 2014
  Heilig leven voor God - Ds. J.J. Tanis - 12 - 2014
  David spaart het leven van Saul - Ds. W. Harinck - 11 - 2014
  Vervuld met de Heilige Geest - Ds. J. van Vliet - 10 - 2014
  Evangelie voor Jeruzalemse zondaren - Ds. W. Harinck - 09 - 2014
  Goddelijke bewaring - Ds. W. Harinck - 08 - 2014
  Christus, het Leven - Ds. F. Harinck - 07 - 2014
  Berusting en Hoop - Ds. W. Harinck - 06 - 2014
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 05 - 2014
  Geloofstrouw en geloofsverwondering - Ds. C.G. Vreugdenhil - 04 - 2014
  In de spelonk van Adullam - Ds. W. Harinck - 03 - 2014
  Jezus ontvangt de zondaars - Ds. D.W. Tuinier - 02 - 2014
  De vlucht naar Egypte - Ds. A. Elshout - 01 - 2014
  De grootheid van Christus - Ds. W. Harinck - 20 - 2013
  Christus' komst in het vlees - Ds. J. van Haaren - 19 - 2013
  Het spoor bijster - Ds. W. Harinck - 18 - 2013
  Dankdag - Ds. A. Moerkerken - 17 - 2013
  Hervorming - Ds. W. Harinck - 16 - 2013
  Herfst - Ds. H. Hofman - 15 - 2013
  'k Zal gedenken ... - Ds. W. Harinck - 14 - 2013
  Inscherpen - Ds. D.W. Tuinier - 13 - 2013
  Genoeg - Ds. H. Paul - 12 - 2013
  Davids vlucht - Ds. W. Harinck - 11 - 2013
  Het eerste, ware gebed van Saulus - Ds. A. Vermeij - 10 - 2013
  Ware vriendschap - Ds. W. Harinck - 09 - 2013
  Een biddende gemeente - Ds. H. Hofman sr. - 08 - 2013
  Houd in gedachtenis... - Ds. A. Elshout - 07 - 2013
  David en Goliath (3) - Ds. W. Harinck - 06 - 2013
  Christus voorzegt Zijn kruisdood - Ds. Chr. van der Poel - 05 - 2013
  Bidden - Ds. P. Mulder - 04 - 2013
  David en Goliath (2) - Ds. W. Harinck - 03 - 2013
  David en Goliath (1) - Ds. W. Harinck - 02 - 2013
  Onze tijden zijn in Gods hand - Ds. J.J. van Eckeveld - 01 - 2013
  De Messias en Zijn werk - Ds. W. Harinck - 21 - 2012
  Advent: Hij komt! - Ds. J.J. van Eckeveld - 20 - 2012
  David speelt voor Saul op de harp - Ds. W. Harinck - 19 - 2012
  Geleend goed - Ds. C. Harinck - 18 - 2012
  De zalving van David - Ds. W. Harinck - 17 - 2012
  Gods verrassend verkiezen - Ds. W. Harinck - 16 - 2012
  Het goud van Scheba - Ds. J. Driessen - 15 - 2012
  En hij is een vriend Gods genaamd - Ds. G. Clements - 14 - 2012
  Horen en spreken - Ds. W. Harinck - 13 - 2012
  Uitgaan... - Ds. W. Harinck - 12 - 2012
  Gebed der gemeente - Ds. E. Bakker - 11 - 2012
  Aan de vrucht wordt de boom gekend - Ds. H. Paul - 10 - 2012
  De Geest van Christus uitgezonden in het hart - Ds. W. Harinck - 09 - 2012
  Van de opstanding hang alles af - Matthew Henry - 08 - 2012
  Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit… - Ds. R. Boogaard - 06 - 2012
  Jezus' opgaan naar Jeruzalem - Ds. W. Harinck - 05 - 2012
  Deze ellendige riep, en de Heere hoorde - Ds. G.J. van Aalst - 04 - 2012
  Het Zelfgetuigenis van Jezus - Ds. W. Harinck - 03 - 2012
  Een indringende vraag - Ds. W. Visscher - 15 - 2011
  Een oude maar niet verouderde zonde - Ds. W. Harinck - 14 - 2011
  Want Ik ben niet gekomen om te roepenrechtvaardigen,
  maar zondaars tot bekering
  - Ds. H. Paul - 13 - 2011
  Gods onmisbare zegen - Ds. W. Harinck - 12 - 2011
  De Geest maakt zondaren vrij - Ds. W. Harinck - 11 - 2011
  Deze zijn beschreven opdat... gij gelooft, dat Jezus is de Christus - Ds. H. Hofman Sr. - 10 - 2011
  Een opdracht van de Koning - Ds. J. Driessen - 09 - 2011
  Naar de Schriften - Ds. W. Harinck - 08 - 2011
  Goede Vrijdag - Pasen - John Bunyan - 07 - 2011
  De bewogenheid van Jezus - Ds. W. Harinck - 06 - 2011
  De verlossing van een elendige - Ds. J.B. Zippro - 05 - 2011
  Het geluk van het volk dat de Heere tot zijn God heeft. - Ds. W. Harinck - 04 - 2011
  Hij moet wassen, maar ik minder worden. - Ds. K. de Gier - 02 - 2011
  Een indringende vraag aan het begin van het nieuwe jaar - Ds. W. Harinck - 01 - 2011
  Het evangelie van Jezus Christus - Ds. W. Harinck - 21 - 2010
  Arm geworden – ook voor u, voor jou? - Ds. J. Driessen - 20 - 2010
  Licht - Ds. W. Visscher - 19 - 2010
  Dankdag: alles voortreffelijk op zijn tijd - Ds. W. Harinck - 18 - 2010
  Jeugdige Godsvrucht! - Ds. W. Harinck - 17 - 2010
  Geloofshonger en geloofsijver - Ds. C.G. Vreugdenhil - 16 - 2010
  Schuilen bij God - Ds. W. Harinck - 15 - 2010
  Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik ... - Ds. G.J.N. Moens - 14 - 2010
  De les van de mieren - Ds. W. Harinck - 13 - 2010
  De verkondiging van de goede boodschap - Ds. W. Harinck - 12 - 2010
  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop - Ds. J. van Haaren - 11 - 2010
  De raad van Gamaliël - Ds. G. Beens - 10 - 2010
  De andere Trooster - Ds. J. Driessen - 09 - 2010
  De levensles van de Levensvorst - Ds. G.J. van Aalst - 08 - 2010
  Een boodschap voor mensen die zichzelf moeten afschrijven - Ds. A.B. van der Heiden - 07 - 2010
  Zoekt de dingen, die boven zijn - Ds. H. Paul - 06 - 2010
  Ga in uw binnenkamer - Ds. A. Vergunst - 05 - 2010
  Gebed om Gods barmhartigheden - Ds. L. Terlouw - 04 - 2010
  Verhoging van de Zoon des mensen - Ds. A. Bac - 03 - 2010
  Hij moet wassen, maar ik minder worden - Ds. K. de Gier - 02 - 2010
  Een gepaste nieuwjaarsbede - Ds. B. van der Heiden - 01 - 2010
  Want Uw Licht komt - Ds. M.J. van Gelder - 21 - 2009
  De volheid des tijds - J.C. Philpot - 20 - 2009
  Christus' komst - Ds. A. Schot - 19 - 2009
  Maar één…? - Ds. L. Terlouw - 18 - 2009
  Ons leven - Ds. A. Bac - 17 - 2009
  Worden als een kind - Ds. P. Melis - 16 - 2009
  Droefheid naar God - Ds. A.B. van der Heiden - 15 - 2009
  Weer naar school - Ds. A. Moerkerken - 14 - 2009
  De verloren zoon - Ds. J. van Haaren - 13 - 2009
  Bijna bewogen - Ds. H. Paul - 12 - 2009
  Pinksteren - Ds. J.B. Zippro - 11 - 2009
  Zegenende handen - Ds. D.W. Tuinier - 10 - 2009
  De Trooster - Ds. W. Visscher - 9 - 2009
  Opstanding - Ds. J.M. Kleppe - 8 - 2009
  De liefdegeur in de gemeente onder het kruis - Ds. C.G. Vreugdenhil - 7 - 2009
  Het Brood des levens - Ds. G.J.N. Moens - 6 - 2009

  Contact WebMaster