kerk_001.jpg

Rouwbrief

Jongeren Activiteiten Banner

Binnenkort

 • wo 24 apr. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag de heer A. Karens Dep. voor Israël
 • wo 24 apr. (19:30 - 20:30)
  Doopzitting
 • zo 05 mei. (20:30 - )
  Zing-Mee-Avond
 • za 11 mei. (17:30 - )
  Jongerenavond PZC met maaltijd
 • do 16 mei. (18:30 - 21:30)
  Vrouwengroep Fébe
 • zo 19 mei. (09:30 - )
  H. Avondmaal
 • wo 22 mei. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag dhr. Van Holten van NPV over eenzaamheid
 • wo 19 juni. (19:45 - )
  Ledenvergadering
 • za 29 juni. - za 29 juni.
  Gemeentedag 2019
 • di 27 aug. (09:00 - 17:00)
  Seniorenreis 2019
 • wo 25 sept. (14:30 - 16:15)
  Seniorenmiddag Wycliffe dhr. Sikkema
 • wo 30 okt. (14:30 - 16:15)
  Mevr. J. Kraal over Goudse Glazen
 • Protocol begrafenissen en condoleren

  Ger. Gemeente te Moerkapelle
  Protocol begrafenissen en condoleren

  1. Bij overlijden van een lid of dooplid van de gemeente of van een zogenaamde 'meelevende' worden door de scriba de volgende acties gedaan:
   - informeren van pastoraal werker (PW) en wijkouderling.
   - informeren van de predikant (i.h.a. ds. G.W.S. Mulder).
   - informeren van de kerkenraad. De begrafenisondernemer regelt in nauw overleg met de familie: plaats, datum/tijdstip en verdere details van condoleantie en begrafenis en heeft daarin contact met predikant, burgerlijke gemeente, koster etc. Mochten er zich daarbij problemen voordoen (van welke aard dan ook), dan wordt dit neergelegd bij het moderamen (via de scriba).
  2. De PW (of in afstemming de wijkouderling) brengt als eerste een bezoek. De wijkouderling sluit de condoleance af en is indien mogelijk ouderling van dienst bij de begrafenis. Avondsluiting op de tussenliggende avonden in overleg met de familie. Vanwege de taakbelasting is het wenselijke dat dit niet alleen door de wijkouderling wordt gedaan. De wijkouderling zal na terugkomst van de begraafplaats afsluiten met Schriftlezing en gebed. Indien er na de begrafenis nog gelegenheid is tot condoleren, zal dit plaatsvinden vóór het afsluiten van de plechtigheid door de wijkouderling (e.e.a. afhankelijk van de situatie).
  3. De predikant bepaalt, zo nodig in overleg met wijkouderling of scriba, de orde van de begrafenisplechtigheid, waaronder ook de psalmen die tijdens de rouwdienst worden gezongen. In geval er nog andere sprekers zijn, bijvoorbeeld voor een dankwoord namens de familie, wordt overleg gevoerd met wijkouderling of scriba (deze kan hierover overleg voeren met de predikant, als hij dat nodig acht).
  4. Wanneer er een In Memoriam wordt uitgesproken zal dat aan de rouwdienst voorafgaan. Het is wenselijk dat wijkouderling of scriba vooraf kennisneemt van de tekst (bij voorkeur uit te spreken door één persoon, de overledene wordt niet toegesproken, houd het kort, bv 5 min).
  5. Op de begraafplaats zal de kist eerst in het graf dalen, aansluitend krijgt de predikant of degene die hem vervangt het woord.


  Gebruik kerk en zalen voor rouwdiensten en condoleren

  1. Het houden van rouwdiensten, het geven van gelegenheid om te condoleren en het gebruik van een koffiemaaltijd na een begrafenisplechtigheid is mogelijk als het gaat om het overlijden van een lid of dooplid van de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle. Ook voor zogenaamde 'meelevenden' en oud-leden bestaat deze mogelijkheid.
  2. Kerkelijk gebonden activiteiten dienen voortgang te kunnen hebben. In overleg met de koster van de kerk kunnen de mogelijkheden worden nagegaan.
  3. De rouwdienst wordt in de kerk gehouden. De kist met de overledene wordt geplaatst in één van de zalen. Indien het de wens is van de familie om de kist tijdens de rouwdienst in de kerk een plaats te geven kan hier toestemming voor gegeven worden. In dat geval wordt de kist zijdelings van het podium opgesteld, naast de diakenbanken, zodat er vrij zicht is op de kansel.
  4. Bloemen of kaarsen zijn niet toegestaan.
  5. Voorgangers in de rouwdienst zijn predikanten (inclusief de consulent), studenten, of in uitzonderlijke gevallen (als er geen predikant beschikbaar is) een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten van Moerkapelle. In alle gevallen beslist de kerkenraad.
  6. Indien er tijdens de rouwdienst in de kerk psalmen gezongen zullen worden, zorgt de koster (onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad) voor de beschikbaarheid van een organist.
  7. Voor het opbaren van de overledene in het kerkgebouw wordt ruimte beschikbaar gesteld. De begrafenisondernemer zal zorgen voor de benodigde faciliteiten
  8. Tijdens het condoleren in de kerk is ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de kist.
  9. Indien gewenst kan er voor en/of na de rouwdienst een koffietafel, eventueel met broodmaaltijd,  door de koster worden verzorgd. De kosten van koffietafel, organist en zaalhuur zullen door de koster bij de begrafenisonderneming in rekening worden gebracht.

   

  Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering dd. 13.9.2018

  Contact WebMaster