banner_kerk3.jpg

Diaconaal beleidsplan (samenvatting)


Door de diaconie is een beleidsplan opgesteld, dat door de kerkenraad is vastgesteld. Dit beleidsplan dient om op een meer structurele wijze inhoud te geven aan de taak van de diaconie. Anderzijds dient het beleidsplan om nieuwe diakenen en de leden van onze gemeente meer inzicht te geven in de werkwijze van de diaconie.
Samengevat is de taak van de diaconie, vanuit de christelijke gemeente, dienend bezig zijn en omgaan met degenen die hulp behoeven. De Bijbelse opdracht tot dienstbaarheid is er voor alle gemeenteleden. Een christelijke gemeente hoort een diaconale gemeente te zijn, volgens Galaten 6: 10: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs’. Het werk van de diaken is ambtelijk, dat wil zeggen in opdracht van en met gezag van Christus, maar ‘ziende op de gemeente’. De taak van de diaken is onder andere gebaseerd op artikel 25 van de Dordtse Kerkorde en bestaat uit de volgende 4 taken:

- Verzamelen van de gaven
- Uitdelen van de gaven
- Bezoeken en troosten van de armen
- De administratie en verantwoording

Op basis van deze taken heeft de diaconie een verantwoordelijkheid voor hulpbehoevenden in de gemeente. Waar nodig wordt financiële ondersteuning verleend. Maar ook als er lichamelijke en/of psychische nood is heeft de diaconie hierin een taak. Voor hulpvragen kunnen de gemeenteleden terecht bij de wijkdiaken. Het diaconale werk van diakenen en gemeenteleden gezamenlijk dient te geschieden met liefde voor en bewogenheid met het lot van de naaste, dichtbij en ver weg. Voor leden van onze gemeente werkt de diaconie samen met onder andere de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). De diaconie besteedt ook aandacht aan noden buiten onze eigen gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten. Plaatselijk gaat dat met andere kerken via Diaconale Samenwerking Moerkapelle (DSM).

Ger.Gem. Moerkapelle
Mei 2017