banner_kerk4.jpg


Beschrijving kerkdienst (Printvriendelijke versie)

 • Hieronder vindt u de orde van dienst (liturgie), zoals die in onze kerkdienst gebruikelijk is als een predikant voorgaat.
 • De te zingen psalmen staan op de psalmborden in de kerk aangegeven. U kunt de tekst hiervan vinden in de beschikbare Psalmboekjes.
 • De schriftlezing kunt u in de Bijbel vinden. Voorin de Bijbel vindt u een inhoudsopgave van de Bijbelboeken.

  1. Inleidend orgelspel
  2. Stil gebed nadat kerkenraad en predikant zijn binnengekomen
  3. Votum en groet
  De predikant legt de zegen van God op de gemeente en groet de gemeente in naam van God.
  4. Samenzang: Openingspsalm
  5. Lezing van de wet van God of de Geloofsbelijdenis
  In de zondagmorgendienst is het gebruikelijk om de wet van de Tien Geboden te lezen. Deze wet heeft God ongeveer 3500 jaar geleden gegeven aan het volk Israël en daarmee aan de mensheid.
  In de tweede dienst op zondag (en bij een huwelijksbevestiging) wordt de Geloofsbelijdenis gelezen. Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten waarin de Christelijke gemeente gelooft. De Geloofsbelijdenis is ontstaan in de vroeg-Christelijke kerk aan het begin van onze jaartelling. De beide teksten vindt u op de achterzijde van deze beschrijving
  6. Zingen als antwoord op de gelezen Tien Geboden of Geloofsbelijdenis
  7. Schriftlezing
  Een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen door de dienstdoende ouderling.
  8. Gebed
  De predikant bidt namens de gemeente tot God. Mogelijk worden speciale zorgen van gemeenteleden aan de Heere God voorgedragen. Verder wordt een zegen over de kerkdienst gevraagd.
  9. Samenzang: collectezang
  Er worden enkele coupletten van een psalm gezongen, terwijl er wordt gecollecteerd. Doorgaans worden in onze gemeente twee of drie collecten gehouden tijdens deze samenzang.
  10. Preek
  De predikant legt een gedeelte van het Woord van God uit in de prediking.
  11. Samenzang: tussenzang
  De preek wordt afgewisseld met het zingen van een psalm.
  12. Dankgebed
  Namens de gemeente dankt de predikant de Heere God voor de dienst.
  13. Mededelingen
  14. Samenzang: slotpsalm
  15. Zegen
  De predikant legt de zegen van God op de gemeente.
  16. Uitleidend orgelspel

  Wilt u hier eens over doorpraten? Neem dan gerust contact op met dhr. G. de Vos (pastoraal werker)


  DE WET VAN DE TIEN GEBODEN (Exodus 20)

  Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
  “Ik ben de HEERE uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb.

  1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
  3. Gij zult de naam des HEEREN uws Gods niet ijdel gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdel gebruikt.
  4. Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is en Hij rustte ten zevenden dage. Daarom zegende de HEERE den Sabbatdag en heiligde denzelven.
  5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, geeft.
  6. Gij zult niet doodslaan.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

  De gemeente antwoordt door samenzang, zie psalmbord.


  DE TWAALF ARTIKELEN VAN HET ALGEMEEN ONGETWIJFELD CHRISTELIJK GELOOF.

  1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels  en der aarde.
  2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren zoon, onzen Heere;
  3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
  4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
  5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
  6. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
  7. Ik geloof in de Heilige Geest.
  8. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,
  9. de gemeenschap der heiligen;
  10. vergeving der zonden;
  11. wederopstanding des vleses;
  12. en een eeuwig leven.

  De gemeente antwoordt door samenzang, zie psalmbord.