Geschiedenis van onze gemeente

Ontstaan en groei van de Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle

Er is over het ontstaan van de gemeente die nu de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle vormt, weinig bekend. Er is helaas weinig bewaard gebleven of vastgelegd. De notulen van de Nederlands Hervormde gemeente in Moerkapelle daarentegen behoren tot de zeer zeldzame bronnen uit die tijd.

Dankzij deze notulen weten we dat in 1840 de eersten zich hebben losgemaakt van de Nederlands Hervormde gemeente. Dit getal van Afgescheidenen is in 1842 uitgebreid tot 10. We kunnen aannemen, dat deze kleine groep mensen de kern vormt van de latere Gereformeerde Gemeente. Maar toch moet de gemeente groter zijn geweest dan deze groep. Daarbij kan gedacht worden aan doopleden, die geen belijdend lid geweest zijn van de Nederlands Hervormde gemeente. Ook moeten de leden en doopleden vanuit Zevenhuizen en omliggend gebied niet over het hoofd worden gezien. In 1846 waren er bijna 50 Afgescheidenen.

De ontwikkelingen in Moerkapelle sluiten qua tijd naadloos aan bij die in Benthuizen.
Het Ledeboeriaanse karakter van de gemeente in Moerkapelle was te herkennen aan de volgende punten:

  • Er was geen orgel ter begeleiding van de gemeentezang, maar een voorzanger.
  • De gemeente zong in de diensten alleen psalmen in de berijming van Datheen.
  • De te dopen kinderen werden niet door de moeder maar door de vader ten doop gehouden, aangezien God het verbond met de man had gesloten, volgens Ds. Ledeboer.

Kerk

Moerkapelle was vooralsnog niet in het bezit van een eigen kerkgebouw. Aangezien het volgens de wet van Napoleon verboden was om met 20 of meer personen tegelijk te vergaderen, kwam de gemeente in twee gedeelten bijeen.
Behalve een eigen kerkgebouw, was er ook geen eigen predikant. Ds. Ledeboer bediende wel vaak het Woord en de sacramenten in Moerkapelle, maar over het algemeen werd de gemeente meer gevoed door het gelezen, dan door het gesproken Woord.

Rond 1850 werd er een gebouwtje van winkelier Willem de Graaff vernieuwd en ingericht tot kerk. Dit was het eerste ‘eigen’ kerkgebouw van de gemeente, dat officieel eigendom bleef van de familie De Graaff.

In die jaren groeide de gemeente wel. Moerkapelle telde een totaal van 150 leden en doopleden. Naar aanleiding van deze groei werd het kerkgebouw uitgebreid.
In 1900 werd de latere Ds. Beversluis ‘provisioneel’ oefenaar in Moerkapelle. Binnen het jaar vertrok hij weer.
In de net begonnen 20e eeuw kwamen er grote veranderingen aan voor de gemeente van Moerkapelle. Ze kwam zelfs korte tijd (tot 1903) buiten het verband van de Ledeboeriaanse gemeente te staan. Deze breuk ontstond door de opvattingen van Ds. Beversluis over het bevestigen van predikanten. Gelukkig is de breuk snel weer geheeld.
Binnen enkele jaren zal er nog een andere kloof gedempt worden, namelijk die tussen de Ledeboerianen en de Kruisgemeenten. Bij deze eenwording speelt (naast ds. G.H. Kersten) Ds. Beversluis, de gewezen oefenaar van Moerkapelle, een grote rol. Hij is de voorzitter van de Eerste Algemene Vergadering van de Gereformeerde Gemeenten die op 9 en 10 oktober 1907 in Rotterdam gehouden wordt. Ook Moerkapelle sluit zich bij dit kerkverband aan.
De lucht was echter nog niet geheel geklaard, aangezien de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle formeel niet bestond voor de overheid. Daarom schreef de kerkenraad in 1908 een brief aan de koningin waarin werd vermeld dat de Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle sinds 15 juni 1842 bestond, en dit door een verzuim van de kerkenraad de overheid niet had bereikt. Dankzij deze brief weten we dat de gemeente op 15 juni 1842 is opgericht.

Door de gestage groei bleek het oude kerkje te klein. Er werd in 1910 besloten tot de bouw van een nieuwe kerk aan de Kerkstraat, toen nog het Kerkedijkje genoemd.
De gemeente bleef langzaam groeien. De kerk moest weer uitgebreid worden. In 1960 werd wederom besloten een nieuwe kerk te bouwen. Op 9 maart 1962 legde Ds. Molenaar de eerste steen voor de nieuwe kerk, die op 20 december van hetzelfde jaar in gebruik genomen werd.
De grote uitbreiding van het dorp in de jaren ’60 en het feit dat er in de naburige dorpen veel werd gebouwd leidden tot een versnelde groei van de kerkelijke gemeente in Moerkapelle. Toen de nieuwe kerk eind 1962 in gebruik werd genomen telde de gemeente 599 leden en doopleden. Dit ging gestaag door, en leidde tot verbouwingen in 1971, 1978, en 1991.
Al deze vernieuwingen en uitbreidingen hebben geleid tot een kerkgebouw van 1200 zitplaatsen voor een gemeente met ongeveer 1350 (doop-)leden.
Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten behoort "Moerkapelle" tot de classis Gouda en de Particuliere Synode Zuid-West.

Predikanten die onze gemeente gediend hebben:

? - 1892
Oef. A. v.d. Spek

1900- 1901
Oef. N.H. Beversluis

1918 - 1922
Ds. J. Overduin

1936 - 1945
Ds. M. Hofman

1951 - 1953
Ds. W. de Wit

1960 - 1967
Ds. C. Molenaar

1967 - 1975
Ds. A.F. Honkoop

1977 - 1982
Ds. J. Driessen

1984 - 1993
Ds. D. Rietdijk

1996 - 2002
Ds. J.B. Zippro

2010 - 2018
Ds. W. Harinck

2021-
Ds. H. Brons