Een goed begin

Het begin van de Bijbel deelt ons mee dat God de hemel en de aarde geschapen (uit niets gemaakt) heeft: zon, maan, sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en tenslotte, als kroon op de schepping, de mens. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Aanvankelijk leefde alles in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2).

Ongehoorzaamheid

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de toorn van God opgewekt en zijn dood en ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging tot het kwade (de zonde) en verdienen daarom dezelfde straf.

Onverdiende liefde

Gelukkig eindigt de Bijbel hiermee niet. God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden: Jezus Christus. Dit is Gods eigen Zoon, die Hij naar de aarde heeft willen zenden om voor zondige mensen de verhouding met Hem te herstellen. In het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, lezen we daarover:   “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).

Tekst van de dag

Redding door Jezus

Hoe kan Jezus Christus, een Man Die 2000 jaar geleden in het land Israël leefde, nu onze Redder zijn? Dit kan, doordat Hij vrijwillig als Borg (Plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Die zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld volkomen heeft betaald die zondaren bij God hadden gemaakt. Zij mogen daardoor onverdiend vrijuit gaan. Wij noemen dat "de verzoening met God".
Jezus is, 3 dagen na de kruisiging, uit de dood opgestaan. Hij is dus een Koning die (nu vanuit de hemel) regeert over deze aarde en zorgt voor Zijn gelovigen.  

Moerkapelle22

"Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

 (Mattheüs 6:33)

Een nieuw leven

Zoals gezegd, zijn wij echter geneigd tot het kwade. Als het aan onszelf ligt, willen we liever in de zonde doorleven dan gered worden. Het is dan ook noodzakelijk dat wij dit erkennen, de verzoening met God nodig krijgen en ook metterdaad ontvangen door het geloof in Jezus’ betaling. Dit gebeurt in de zogenoemde wedergeboorte. God de Heilige Geest schept dan in Zijn kinderen een nieuw geestelijk leven. Terwijl het oude, zondige leven meer en meer afsterft, zal dat nieuwe leven in hen nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar na hun sterven zullen zij eeuwig God loven en prijzen.
Aan het eind van de tijd, als het Evangelie van Jezus Christus op de hele wereld is verkondigd, zal Hij terugkomen naar deze aarde om alle mensen te oordelen. Wie in Hem gelooft heeft, zal niet verloren gaan.

Een dringende oproep

Vindt u dit geen belangrijke boodschap? Het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgende aansporing uit het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) ter harte: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55: 6-7).

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten